PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OBSŁUGI DZIELNIC W BIURZE DS. DZIELNIC MIASTA KRAKOWA UMK
(NR REF. 2-BD-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe.

c) Co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej.

d) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

b) Znajomość Statutu Dzielnicy II Grzegórzki – uchwała nr XCIX/1496/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie ( t.j. Dz. U. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5464 ).

c) Znajomość Statutu Miasta Krakowa - uchwała nr CXXI/1934/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa z późn. zm.

d) Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

e) Znajomość kompetencji Dzielnicy.

f) Umiejętność załatwiania trudnych spraw mieszkańców Dzielnicy.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Obsługa kancelaryjno-biurowa organów Dzielnicy:

• przygotowywanie materiałów na posiedzenia,

• sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu oraz sesji Rady Dzielnicy,

• rejestracja uchwał organów Dzielnicy w systemie Baza Uchwał,

• prowadzenie rejestru uchwał oraz dokumentacji dotyczącej działalności Dzielnicy,

• publikowanie dokumentów z pracy Dzielnicy w Biuletynie Informacji Publicznej, w tym uchwał Rady i Zarządu Dzielnicy, protokołów z sesji Rady i posiedzeń Zarządu Dzielnicy, harmonogramów sesji Rady Dzielnicy wraz z przedmiotem obrad.

b) Obsługa finansowo-sprawozdawcza Dzielnicy:

• prowadzenie w formie arkusza kalkulacyjnego bieżącego zestawienia zadań Dzielnicy,

• prowadzenie dokumentacji będącej podstawą wypłaty diet członkom Rady Dzielnicy,

• obsługa komputerowego systemu naliczania diet,

• prowadzenie ewidencji wydatków oraz monitorowanie realizacji wydatków w ramach środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy.

c) Sprawy związane z zabezpieczeniem majątku Dzielnicy.

d) Obsługa mieszkańców, udzielanie informacji dotyczących funkcjonowania samorządu i kompetencji Dzielnicy.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200,- do 3.700,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Równoważny system czasu pracy.

b) Dyspozycyjność.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 25 sierpnia 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 3 września 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru