PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNO-BUDŻETOWYM W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK
(NR REF. 10-SZ-2019)

Oferujemy:

 

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe: prawo, administracja.

c) Co najmniej 6 miesięczny staż pracy w administracji publicznej.

d) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość ustawy o samorządzie gminnym.

b) Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

c) Znajomość Statutu Miasta Krakowa.

d) Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

e) Znajomość ustawy o finansach publicznych.

f) Znajomość Regulaminu Organizacyjnego UMK.

g) Znajomość struktury organizacyjnej UMK.

h) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty

(nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Wydziału.

b) Organizowanie i zapewnienie prawidłowego obiegu informacji wewnętrznej,

w tym właściwego obiegu korespondencji otrzymywanej i wysyłanej przez Wydział.

c) Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Wydziału.

d) Koordynowanie sporządzania informacji z realizacji aktów prawa miejscowego

oraz aktów kierowania UMK.

e) Koordynowanie opracowywania projektów kart usług/procedur zewnętrznych

oraz instrukcji postępowania/procedur wewnętrznych, określających tryb załatwiania spraw należących do kompetencji Wydziału.

f) Ewidencjonowanie i nadzorowanie terminowości załatwiania:

• skarg, wniosków lub petycji interesantów,

• korespondencji od Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa,

• interpelacji radnych, wniosków Komisji Rady Miasta Krakowa,

• interwencji, wniosków i postulatów posłów i senatorów,

• informacji publicznej udzielanej na wniosek oraz za pośrednictwem Internetowego Dziennika Zapytań w sprawach związanych z funkcjonowaniem UMK.

g) Koordynacja udzielania odpowiedzi w imieniu Wydziału na korespondencję wpływającą

do Wydziału, w tym w szczególności dotyczących sprawozdań z realizacji programów sektorowych Strategii Rozwoju Krakowa i innych Programów, Raportu o Stanie Miasta, Raportu o Stanie Gminy.

h) Prowadzenie i aktualizowanie rejestrów: udzielonych przez Prezydenta Miasta Krakowa upoważnień i pełnomocnictw, pieczątek i pieczęci urzędowych.

i) Planowanie i ewidencja spraw związanych z uczestnictwem pracowników Wydziału

w szkoleniach, sympozjach i konferencjach, obsługa rejestru krajowych delegacji służbowych.

j) Koordynowanie i realizowanie spraw związanych z dokumentowaniem SZJ oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji, w tym obsługa aplikacji SEZAM (upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorach i aplikacjach informatycznych).

k) Koordynacja spraw kadrowych i socjalnych pracowników, prowadzenie ewidencji kart badań okresowych w zakresie medycyny pracy i czuwanie nad terminowością ich wykonywania.

l) Sporządzanie zamówień na środki trwałe, sprzęt i wyposażenie, materiały biurowe, bilety komunikacji miejskiej oraz nadzór nad ich właściwym wykorzystaniem.

m) Prowadzenie księgi inwentarzowej majątku trwałego i kartotek osobistego wyposażenia oraz gospodarowanie składnikami majątkowymi w Wydziale.

n) Ewidencja i aktualizacja kart użytkowników urządzeń komputerowych w Wydziale.

o) Prowadzenie ewidencji rachunków, faktur i umów w aplikacji GRU i WYBUD oraz programie Excel, sprawdzanie ich prawidłowości pod względem finansowym i przekazywanie do Wydziału Finansowego UMK.

p) Obsługa aplikacji informatycznych służących wspomaganiu budżetu zadaniowego Wydziału w zakresie planowania i rozliczania środków.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Dekerta 24.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200,- do 3.900,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 19 sierpnia 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 28 sierpnia 2019 roku o godz. 10.00 w Sali Portretowej przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 


Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru