PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w URZĘDZIE STANU CYWILNEGO (3 etaty)
(NR REF. 1-SC-2019)

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

                                  w URZĘDZIE STANU CYWILNEGO (3 etaty)

W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA, PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH ¾ 31-004 KRAKÓW

                                                       (NR REF: 1-SC-2019)

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• Dostęp do najnowszych technologii,

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- Wymagania niezbędne (formalne):

a. spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla wolnych stanowisk urzędniczych,

b. wykształcenie średnie,

c. doświadczenie zawodowe w urzędach administracji publicznej min. 6 miesięcy,

d. dyspozycyjność (praca do godz. 18ºº i w soboty do godz. 20ºº przy zachowaniu obowiązujących norm pracy).

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału

w prowadzonym postępowaniu.

 

 

- Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a. znajomość przepisów ustawy prawa o aktach stanu cywilnego,

b. znajomość przepisów kodeks postępowania administracyjnego,

c. znajomość przepisów ustawy o opłacie skarbowej(w zakresie opłat za czynności dokonywane w USC, np. za odpisy aktów stanu cywilnego, decyzje),

d. znajomość podstawowych przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Tytuł 1 Małżeństwo, Dział 1 Zawarcie małżeństwa, Dział II Prawa i obowiązki małżonków, Dział IV Ustanie małżeństwa, Tytuł II Pokrewieństwo, Dział 1 Rodzice i dzieci),

e. umiejętność rozmowy z mieszkańcem załatwiającym sprawy z zakresu USC,

f. znajomość przepisów wykonawczych do ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,

g. znajomość zasad migracji aktów stanu cywilnego,

h. znajomość dokumentów występujących przy rejestracji stanu cywilnego,

i. dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe w pracy w urzędach administracji publicznej w zakresie ewidencji ludności, lub rejestracji stanu cywilnego, lub dowodów osobistych, lub dokumentów paszportowych, lub obywatelstwa,

j. dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu prawa, administracji lub studiów podyplomowych z administracji,,

k. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

- Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. sporządzanie projektów protokołów zgłoszeń (urodzeń, zgonów)

b. sporządzanie projektów protokołów przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu

w związek małżeński,

c. sporządzanie projektów wzmianek dodatkowych,

d. sporządzanie projektów protokołów oświadczeń wpływających na treść aktów stanu cywilnego,

e. systematyczne kompletowanie aktów zbiorowych do aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,

f. sporządzanie i wydawanie odpisów z aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,

g. sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

h. występowanie do właściwych USC z wnioskiem o przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,

i. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie zarejestrowanych urodzeń, małżeństw, zgonów,

j. dbanie o prawidłowe przechowywanie ksiąg stanu cywilnego i dokumentów zbiorowych do aktów urodzeń, małżeństw, zgonów,

k. prowadzenie korespondencji krajowej,

l. użytkowanie systemu Źródło w ramach posiadanych uprawnień,,

m. prowadzenie poboru opłaty skarbowej na kwitariusz K-103 pobrany od kasjera Wydziału Podatków i Opłat UMK w dniach, gdy kasa tego Wydziału jest nieczynna,

n. rozliczanie się z pobranych kwitariuszy i gotówki uzyskanej z poboru opłaty skarbowej w następnym dniu roboczym od ich pobraniu od kasjera,

o. przenoszenie aktów stanu cywilnego sporządzonych w księgach stanu cywilnego prowadzonych na podstawie przepisów dotychczasowych do rejestru stanu cywilnego,

p. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego,

q. wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

r. wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,

s. wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego o stanie cywilnym,

t. wydawanie zaświadczeń o przyjętych sakramentach,

u. dokonywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych w oparciu

o orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne, protokoły, oświadczenia, uznania wyroków sądów państw obcych,

v. sprostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego w zakresie działania

referatu,

w. zamieszczanie przypisków w zakresie działania komórki organizacyjnej,

x. weryfikacja danych figurujących w rejestrze PESEL,

y. aktualizacja danych rejestru PESEL w oparciu o naniesione zmiany w aktach stanu cywilnego,

z. usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL w oparciu o rejestr stanu cywilnego,

aa. realizacja zleceń organów o usunięcie niezgodności w rejestrze PESEL,

bb. w razie potrzeby wykonywanie innych czynności w zakresie rejestracji stanu cywilnego i ewidencji ludności.

 

- Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy, w przypadku

pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu

terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej.

Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b. wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób

niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c. dyspozycyjność: praca od 7.30 do godz. 18.00 i w soboty do godz. 20.00 przy

zachowaniu obowiązujących norm czasu pracy,

d. stanowisko: młodszy referent, referent lub podinspektor.

e .miejsce pracy: Urząd Stanu Cywilnego..

f . siedziba Wydziału: ul. Lubelska 27, ul. Lubelska 29, ul. Wielicka 28A, os. Zgody 2

g wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 000 –

3 500 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu

pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

h. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych

Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla

pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

5. Wymagane dokumenty:

a. formularz zgłoszeniowy,

b. dokument potwierdzający tożsamość,

c. dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do 12.08.2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 19.08.2019 roku o godz. 8ººw Sali Dietla UMK, przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowania się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip. krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru