PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE ZAMÓWNIEN PUBLICZNYCH WYDZIAŁU ORGANIZACI I NADZORU - 1 ETAT
(NR REF. 8-OR-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Osoba będąca obywatelem polskim.
 3. Wykształcenie wyższe.

 4. Co najmniej 2 letni staż pracy, w tym min. rok stażu pracy na  stanowiskach związanych bezpośrednio z procedowaniem udzielania zamówień publicznych.

 

Wymagania dodatkowe* (będące przedmiotem oceny podczas testów i rozmowy kwalifikacyjnej):

 1. znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. podstawowa znajomość kodeksu cywilnego, zwłaszcza w zakresie części ogólnej i części dotyczącej zobowiązań,

 3. umiejętność analizowania informacji i wyciągania konstruktywnych wniosków, bez utraty strategicznej wizji działania nastawionego na rezultat,

 4. umiejętność klarownego formułowania myśli w mowie i piśmie,

 5. umiejętność ustalania hierarchii ważności rozwiązywanych problemów oraz ustalania wpływu dodatkowych uwarunkowań realizowanych zamówień,

 6. umiejętność redagowania pism w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

 7. umiejętność właściwego planowania zadań i oceny niezbędnego nakładu czasu pracy,

 8. umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie standardowych aplikacji: Word, Excel, poczta elektroniczna i internet,

 9. znajomość baz danych aktów prawnych np. Lex, Legalis oraz sprawnego wyszukiwania potrzebnych informacji.

  *„staż pracy” rozumiany jako okres zatrudnienia, do którego zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, aktu powołania, mianowania, wyboru)

  *„doświadczenie zawodowe” rozumiane jako okres nabywania umiejętności w oparciu                                o umowę o pracę, umowę cywilno – prawną, staż, praktykę, wolontariat, prowadzoną działalność gospodarczą itp.

  *wykształcenie - w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

   

 

Do  zakresu obowiązków  wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 1. rzetelne, merytorycznie poprawne i bezstronne przygotowanie i prowadzenie postępowań;

 2. terminowe i zgodne z procedurą prowadzenie powierzonych spraw, w tym zwłaszcza za przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przepisów wewnętrznych UMK oraz innych przepisów i dobrych praktyk koniecznych do prawidłowego prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

 3. prawidłowe, zgodne z prawem i wewnętrznymi procedurami wykonywanie powierzonych obowiązków przypisanych do funkcji przewodniczącego lub sekretarza komisji, określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w UMK;

 4. kompetentne udzielanie informacji w zakresie postępowań przez siebie prowadzonych i sprawozdawanie o nich zgodnie z obowiązującymi przepisami o regulacjami wewnętrznymi UMK;

 5. przestrzeganie terminów w szczególności określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w rozporządzeniach wykonawczych do powołanej ustawy i w dokumentacji przetargowej;

 6. przestrzeganie przepisów BHP oraz Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Krakowa, jak również art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych.

 7. bieżące analizowanie zmian obowiązujących przepisów prawa związanego z procedurami udzielania zamówień publicznych,

 8. wykonywanie zadań i czynności przewodniczącego lub sekretarza komisji przetargowej, w szczególności czuwanie nad właściwym tokiem postępowania i prowadzeniem wymaganej dokumentacji,

 9. weryfikacja materiałów złożonych przez właściwy wydział zamawiający UMK,

 10. redagowanie merytorycznych zapisów umowy w trakcie posiedzeń komisji,

 11. przygotowanie projektu stanowiska zamawiającego wobec złożonych środków ochrony prawnej,

 12. kompletowanie dokumentacji z każdego etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przechowywanie ww. dokumentacji w sposób gwarantujący jej nienaruszalność, przez okres wymagany instrukcją kancelaryjną, a następnie przekazanie jej do archiwizacji,

 13. monitorowanie toku postępowania i zgłaszanie przełożonym informacji o problemach i zagrożeniach,

 14. sprawozdawanie w zakresie wynikającym z wykonywanych czynności.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

 2. wymiar czasu pracy: 1  etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

 3. miejsce pracy: Wydział Organizacji i Nadzoru,

 4. siedziba Wydziału: plac Wszystkich Świętych 3-4

 5. wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3200 do 4000 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

 6. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

   

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

1     Możliwość pracy również w innych siedzibach Urzędu.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 31 lipca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 7 sierpnia 2019 roku o godz. 8.00 w Sali 303 przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru