PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE MEDIÓW MIEJSKICH W WYDZIALE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UMK (1 ETAT)
(NR REF. 4-KS-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe - socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, polityka społeczna.

c) Minimum roczne doświadczenie w pracy w kontaktach z klientami.

d) Pozostałe wymagania określone w  art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość przepisów Ustawy o samorządzie gminnym.

b) Znajomość przepisów Ustawy prawo prasowe.

c) Znajomość przepisów Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 (RODO).

d) Umiejętność konstrukcji informacji prasowych.

e) Znajomość struktury UMK i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków.

f) Znajomość miejskich serwisów internetowych.

g) Znajomość mediów lokalnych i ogólnopolskich oraz mediów społecznościowych i serwisów opiniotwórczych.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Przyjmowanie zgłoszeń interwencyjnych w zakresie działania UMK, miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich.

b) Przekazywanie zgłoszeń interwencyjnych odpowiednim wydziałom, jednostkom i spółkom oraz pozyskiwanie informacji zwrotnej na temat podjętych działań.

c) Prowadzenie okresowej sprawozdawczości na potrzeby Prezydenta oraz zastępców Prezydenta.

d) Obsługa zewnętrzna serwisów internetowych będących w kompetencjach Referatu Mediów Miejskich.

e) Obsługa kanałów społecznościowych.

f) Udział w projektowaniu kampanii informacyjnych w zakresie uwzględniającym rolę mediów miejskich.

g) Współpraca z koordynatorami i operatorami wyznaczonymi do kontaktu z MPI w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i jednostkach miejskich oraz przedstawicielami instytucji zewnętrznych w zakresie nadzoru, pozyskiwania, aktualizowania i przepływu informacji.

h) Przygotowanie materiałów merytorycznych do publikacji na Miejskiej Platformie Internetowej.

i) Przygotowanie i dystrybucja materiałów pisemnych na potrzeby informacji publicznej, zapytań oraz interpelacji.

j) Współpraca z administratorem serwisu.

k) Archiwizacja materiałów wynikających z zakresu czynności.

l) Wykonywanie innych poleceń dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej i kierownika Referatu Mediów Miejskich.

  

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Komunikacji Społecznej – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200,- do 3.800,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Dyspozycyjność.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 16 lipca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 19 lipca 2019 roku o godz. 9.00 w Sali Lea, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru