PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. NADZORU W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK (2 ETATY)
(NR REF. 9-SZ-2019)

 


Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:


1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe: prawo, ekonomia, zarządzanie, zdrowie publiczne.

c) Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub podmiocie leczniczym.

d) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału
w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

b) Znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.

sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych.

c) Znajomość zagadnień dotyczących organizacji systemu ochrony zdrowia.

d) Znajomość ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

e) Znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

f) Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

g) Znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

h) Znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

i) Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie.

j) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty

(nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

  

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 a) Pozyskiwanie i analiza informacji oraz danych, w ramach współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi UMK, związanych z działalnością statutową miejskich jednostek organizacyjnych – wykonawczych, podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń, które znajdują się w pionie zarządczym Z-cy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej.

b) Prowadzenie bieżącego monitoringu działalności statutowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym, tj.: Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych
w Krakowie, w ramach ścisłej współpracy z komórką organizacyjną UMK właściwą do spraw nadzoru właścicielskiego,

w szczególności dotyczącej:

- inwestycji przeprowadzanych w tych podmiotach,

- współpracy z instytucjami systemu ochrony zdrowia w zakresie spraw wynikających

z funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Miasta Krakowa,

- koordynacji zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu zadań inwestycyjnych,

w tych podmiotach,

- współpracy z tymi podmiotami oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi UMK,

w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania funduszy strukturalnych i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

c) Kontroli i oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie podmiotów wymienionych
w pkt. 2, obejmująca dostępność świadczonych usług i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, przez te podmioty.

d) Interpretacji wskaźników finansowych.

e) Realizacji kierunków ujętych w dokumentach programowych Miasta dotyczących ochrony zdrowia oraz oceny efektywności funkcjonowania tych podmiotów.

f) Rozpatrywanie i przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w sprawie wpływających interwencji.

g) Przygotowanie pod podpis Dyrektora projektów odpowiedzi na wniesione wnioski, skargi i interwencje.

h) Opracowywanie planów kontroli i przedkładanie ich do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Krakowa lub osobie przez niego upoważnionej.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Dekerta 24.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200,- do 4.200,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 18 lipca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 24 lipca 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru