PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWEJ (1ETAT) WYDZIAŁ FINANSOWY
(NR REF. 5-FK-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2.  Obywatelstwo polskie,
 3.  Wykształcenie wyższe :(preferowany kierunek : finanse i rachunkowość),
 4.  Doświadczenie zawodowe : minimum 1 rok pracy w służbach finansowo-księgowych.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

 

1) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz o odpowiedzialności

za naruszenie dyscypliny Finansów publicznych :

a) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ,

b) ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

2) znajomość przepisów w zakresie ustawy o rachunkowości oraz zasad dotyczących stosowania klasyfikacji budżetowej wynikających z :

a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

3) znajomość przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych :

a) ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

b) ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

4) praktyczna umiejętność naliczania podatku dochodowego oraz składek ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych.

5) praktyczna umiejętność sporządzania informacji PIT-11.

6) praktyczne umiejętność rozliczania kosztów podróży służbowych przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w samorządowej jednostce sfery budżetowej na podstawie przepisów rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,

7) orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności lub decyzja przyznająca rentę nie wykluczające pracę na danym stanowisku.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym rachunków, faktur, rozliczeń dotacji oraz innych dowodów księgowych, prawidłowe dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z obowiązującym Zakładowym Planem Kont, kwalifikowanie ich do wypłaty w podsystemie WYBUD. Udzielanie zaliczek na pokrycie wydatków związanych z podróżami służbowymi krajowymi oraz zagranicznymi. Dokonywanie rozliczeń publicznoprawnych oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych. Przygotowywanie dokumentacji finansowo-księgowej do zapłaty w formie gotówkowej i bezgotówkowej za pomocą systemu bankowości elektronicznej. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi UMK w zakresie zadań realizowanych w referacie.

 

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

a) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

b) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

c) stanowisko : Referent lub Podinspektor

d) miejsce pracy: Wydział Finansowy,

e) siedziba Wydziału: Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4,

f) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3000 zł do 3500 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

g) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku: BRAK

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 14 lipca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 18 lipca 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru