PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE INFORMATYKI UMK WYDZIAŁ INFORMATYKI UMK 7 ET.
(NR REF. 9-IT-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Osoba będąca obywatelem polskim a także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  *zgodnie z art. 11 ust.3 ustawy

  Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca współpracę

  z przełożonymi, współpracownikami i użytkownikami systemu informatycznego

  3. Wykształcenie:

  • wyższe: Informatyka lub Nauki Fizyczne lub Matematyka lub Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika lub Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

  lub

  • wyższe z doświadczeniem zawodowym: min. 2 lata w charakterze informatyka potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).

  Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

  1. Znajomość języka SQL

  2. Wiedza na temat REST, SOAP oraz znajomość podstawowych zagadnień związanych z inżynierią wymagań

  3. Znajomość BPMN/UML

  4. Bardzo dobra znajomość obsługi standardowych aplikacji: Word, Excel, MS Project, poczty elektronicznej i Internetu

  5. Znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

  6. Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji (w tym znajomość normy PN-ISO/IEC 27001:2007)

  7. Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

  8. Doświadczenie w zakresie udziału w projektach związanych z wdrażaniem i integracją systemów informatycznych

  9. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, nastawienie na rozwój

  10. Doświadczenie w zakresie zbierania i analizy wymagań biznesowych aplikacji i interfejsów integracyjnych oraz projektowania systemów informatycznych

  11. Doświadczenie w zakresie przetwarzania danych i w pracy z bazami danych (ORACLE, MySQL, MSSQL, PostgreSQL)

   

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

   

  3.Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  1. Zarządzanie aplikacjami oraz nadzór nad przepływem danych w ramach systemu informatycznego

  2. Zbieranie i analiza wymagań biznesowych oraz technicznych związanych z budową i rozwojem systemów, aplikacji i rozwiązań IT.

  3. Udział w planowaniu kierunków rozwoju systemu informatycznego, zmian architektonicznych i technologicznych

  4. Koordynacja lub udział we wdrażaniu nowych aplikacji i modułów integrujących aplikacje w Urzędzie Miasta Krakowa

  5. Przygotowywanie, prowadzenie dokumentacji oraz udział w procedowaniu zamówień publicznych jak również przygotowywanie, negocjowanie i procedowanie umów i zleceń – we współpracy z pozostałymi komórkami merytorycznymi Wydziału w zakresie realizowanych zadań.

  6. Przygotowywanie standardów oraz norm technicznych i jakościowych dla aplikacji

  7. Współpraca z innymi Użytkownikami systemu informatycznego SI UMK

  8. Współpraca z komórkami organizacyjnymi UMK, Miejskimi Jednostkami Organizacyjnymi oraz firmami zewnętrznymi w zakresie rozwoju systemu informatycznego UMK

  9. Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika referatu.

   

  4.Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

  • Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

  • Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

  • Miejsce pracy: Wydział Informatyki– Urząd Miasta Krakowa.

  • Lokalizacja: Kraków, ul. Basztowa 20.

  • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.500,- do 4.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 8 lipca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 12 lipca 2019 roku

  o godz. 8 sala Konferencyjna Wydziału Informatyki III p ul. Basztowa 20 (wejście od ul. Zacisze 2 ) w Krakowie.

  O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

  o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

   

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   

   

   


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru