PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKÓŁ I PLACÓWEK NIESAMORZĄDOWYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 5 ET. WYDZIAŁ EDUKACJI
(NR REF. 6-EK-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Obywatelstwo polskie,
 3. Wykształcenie wyższe: prawo oraz nauki ekonomiczne.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

1) znajomość ustaw: Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, o finansowaniu zadań oświatowych,

o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ordynacja podatkowa

2) znajomość procedur z kodeksu postępowania administracyjnego,

3) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i o samorządzie powiatowym,

4) znajomość struktury krakowskiej oświaty,

5) umiejętność klarownego formułowania myśli,

6) biegłość w posługiwaniu się komputerem, dobra znajomość pakietu MS Office,

7) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

*„staż pracy” rozumiany jako okres zatrudnienia, do którego zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, aktu powołania, mianowania, wyboru) *„doświadczenie zawodowe” rozumiane jako okres nabywania umiejętności w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno – prawną, staż, praktykę, wolontariat, prowadzoną działalność gospodarczą itp.*wykształcenie - w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

1. Weryfikowanie informacji o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków złożonej przez osobę fizyczną lub osobę prawna inną niż Gmina Miejska Kraków prowadzącą publiczna i niepubliczną szkołę i placówkę.

2. Weryfikowanie sprawozdań z wykorzystania dotacji.

3. Prowadzenie postępowań kontrolnych w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych szkołom, przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków.

4. Sporządzanie pisemnych protokołów z ustaleń przeprowadzanej kontroli.

5. Przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych.

6. Przygotowywanie projektów decyzji w sprawie zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub

w nadmiernej wysokości, dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego.

7. Przygotowywanie projektów zawiadomień do właściwych organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia w przypadku ujawnienia w toku kontroli okoliczności uzasadniających popełnienie przestępstwa lub wykroczenia.

4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

c) Stanowisko : Referent lub Podinspektor

d) Miejsce pracy: Wydział Edukacji,

e) Siedziba Wydziału: Kraków, ul. Stachowicza 18,

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 300 zł do 4 000 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) możliwość pracy w terenie w przypadku przeprowadzania kontroli

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do dnia 23 czerwca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 8:00 Sala nr 511 Vp. Budynek UMK przy u. Stachowicza 18 w Krakowie.

 

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru