PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ZESPOLE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU
(NR REF. 6-0R-2019)


 

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie,

opieki medycznej dla pracownika, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- Wymagania niezbędne (formalne):

 

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe.

c) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

- Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

1. Wymagania w zakresie organizacji pracy:

 

a) Umiejętność podejmowania decyzji, kreatywność i własna inicjatywa.

b) Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, kreatywność,

samodzielność, komunikatywność, skuteczność w realizacji celów.

c) Umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu w dynamicznie zmieniającym się środowisku, odporność na stres.

d) Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków.

e) Umiejętności projektowania, planowania, organizacji oraz realizacji projektów

i zadań w wyznaczonym czasie.

f) Umiejętność przeprowadzania szkoleń.

 

2. Wymagania w zakresie znajomości przepisów prawa:

 

a) Znajomość zagadnień związanych z zakresem działania Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Wydziale Organizacji

    i Nadzoru.

b) Znajomość ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

c) Znajomość ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

d) Znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

e) Znajomość ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

 

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych dla wybranych Miejskich

Jednostek Organizacyjnych.

b) Współpraca z Inspektorem Danych UMK w ramach realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Miasta Krakowa.

c) Współpraca z Inspektorem Ochrony Danych UMK przy przygotowywaniu przeglądów zarządzania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

d) Udział w Radzie Inspektorów Ochrony Danych.

e) Współpraca z Miejskim Jednostkami Organizacyjnymi w zakresie ochrony danych osobowych.

f) Prowadzenie szkoleń i udzielanie konsultacji Miejskim Jednostkom Organizacyjnym z zakresu bezpieczeństwa informacji

i przepisów o ochronie danych osobowych.

g) Współpraca przy prowadzeniu rejestrów czynności przetwarzania danych w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych.

h) Inicjowanie, prowadzenie usprawnień i projektów doskonalących mających na celu rozwój Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych.

i) Opiniowanie umów przedkładanych do Inspektora Ochrony Danych pod kątem zgodności zapisów z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

j) Opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych przedkładanycyh do Inspektora Ochrony Danych.

k) Prowadzenie postępowań wyjasniających dotyczących zgłaszanych incydentów bezpieczeństwa informacji.

l) Współpraca z Koordynatorami Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzedzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych w zakresie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych.

ł) Nadzór i aktualizacja dokumentów stanowiących System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

m) Prowadzenie korespondencji w sprawach wynikających ze współpracy Zespołu Inspektora Ochrony Danych z klientami wewnetrznymi i zewnętrznymi.

n) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Magistratu, Zastępców Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru lub Inspektora Ochrony Danych UMK.

 

 

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy,

w przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy

o pracę na czas nieokreślony.

b) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Podinspektor/Inspektor

d) Miejsce pracy: Wydział Organizacji i Nadzoru

e) godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

f) Siedziba Zespołu Inspektora Ochrony Danych: Kraków, ul. Wielopole 17a

g) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 100 – 4 000 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r.

o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do 24.06.2019 roku. Decyduje data wysłania formularza.

Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 28.06.2019 roku o godz. 9ºº w Sali Nr 4 UMK, Kraków, ul. Wielopole 17a.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowania się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip. krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru