PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO POMOCNICZE W KRAKOWSKIM CENTRUM ŚWIADCZEŃ (do 33 etatów)
(NR REF. 4-SO-2019)

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- Wymagania niezbędne (formalne):

 

a) Wykształcenie co najmniej średnie.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

- Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) Znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

b) Znajomość ustawy Kodeks postepowania administracyjnego.

c) Znajomość Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia

wychowawczego.

d) Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

e) Znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa.

f) Umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym klientem.

g) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczająca wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

- W zakresie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

(SO-02):

a) Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń wychowawczych.

b) Wydawanie wniosków i formularzy oraz udzielanie niezbędnych informacji

z zakresu świadczeń wychowawczych.

c) Przyjmowanie i weryfikacja wniosków pod względem formalnym

i merytorycznym.

d) Rejestracja wniosków i przekazywanie ich do właściwych referatów Centrum.

e) Wystawianie wezwań w sprawie uzupełnienia wniosków o brakujące dokumenty.

f) Przyjmowanie od klientów uzupełnień oraz informacji w zakresie zmian mających wpływ na prawo do pobierania świadczeń w sprawach realizowanych przez Centrum oraz przekazywanie ich do właściwych referatów

g) Prowadzenie ewidencji przyjętych wniosków.

h) Wydawanie zaświadczeń.

i) Przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych.

j) Archiwizacja akt, zgodnie z rzeczowym wykazem akt UMK.

k) Uzupełnianie i poszerzanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonania powierzonych zadań.

l) Uzupełnianie i poszerzanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań.

m) Użytkowanie podsystemu informatycznego Rodzina+, SWR i OFA oraz poczty elektronicznej.

n) Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

 

- W zakresie sporządzania i wydawania rozstrzygnięć oraz decyzji administracyjnych w sprawie

ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (SO-08):

 

a) Udzielanie informacji na temat zasad przyznawania świadczenia

wychowawczego.

b) Rejestracja wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z wymaganymi dokumentami.

c) Weryfikacja przyjętych wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego.

d) Przygotowywanie wezwań w sprawie uzupełnienia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosków.

e) Przygotowywanie rozstrzygnięć oraz decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

f) Przekazywanie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

g) Prowadzenie ewidencji wniosków.

h) Archiwizacja akt, zgodnie z rzeczowym wykazem akt UMK.

i) Uzupełnianie i poszerzanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonania powierzonych zadań.

j) Użytkowanie podsystemu informatycznego Rodzina+, SWR i OFA oraz poczty elektronicznej.

k) Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

l) Wykonywanie zadań w zakresie wyborów parlamentarnych – październik – listopad br.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

a) Umowa o pracę zostanie zawarta od lipca 2019 r. na okres od 1,5 miesiąca

do 5 miesięcy

b) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób

niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Pomoc administracyjna.

d) Miejsce pracy: Krakowskie Centrum Świadczeń UMK

e) godziny pracy: od poniedziałku do piątku w przedziale czasu pomiędzy

7.30 – 18.00, rotacyjnie według ustalonego harmonogramu,

f) Siedziba Wydziału: Kraków, ul. Stachowicza 18.

g) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2 210 zł, premia regulaminowa w wysokości do 70% wynagrodzenia zasadniczego

oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy.

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do 16.06.2019 roku. Decyduje data wysłania formularza.

Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po zapoznaniu się z przesłanymi ofertami pracodawca zastrzega sobie możliwość kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip. krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru