PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE - SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WSPÓŁPRACY Z KRAKOWSKIM OŚRODKIEM NAUKOWO - AKADEMICKIM W WYDZIALE DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI UMK 1 ET. WYDZIAŁ DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI UMK
(NR REF. 7-PI-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. 1. Obywatelstwo polskie,

  2. Wykształcenie wyższe - nauki społeczne.

  3. Minimum 4 lata stażu pracy, w tym min. 2 lata stażu w instytucjach publicznych – administracja publiczna, instytucje naukowe, instytucje akademickie.

  Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

  1. Orientacja w zakresie sytuacji gospodarczej miasta i regionu, w tym znajomość zagadnień związanych z krakowskim ośrodkiem naukowo-akademickim (informacje na ten temat są do znalezienia http://www.bip.krakow.pl; www.krakow.pl, www.krakow.pl/biznes).

  2. Zdolności interpersonalne, umiejętność współpracy, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kreatywność.

  3. Umiejętność wyszukiwania i zdobywania informacji.

  4. Praktyczna dobra znajomość języka angielskiego.

  5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające możliwości wykonywania czynności na danym stanowisku).

  *„staż pracy” rozumiany jako okres zatrudnienia, do którego zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, aktu powołania, mianowania, wyboru) *„doświadczenie zawodowe” rozumiane jako okres nabywania umiejętności w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno – prawną, staż, praktykę, wolontariat, prowadzoną działalność gospodarczą itp.*wykształcenie - w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  1. Współdziałanie i współpraca w trójkącie nauka - biznes - samorząd na rzecz rozwoju Krakowskiego Ośrodka Naukowo-Akademickiego (KONA).

  2. Koordynacja Porozumienia z wyższymi uczelniami, w szczególności w zakresie wspólnego przekazu promocyjnego o potencjale rozwojowym Krakowa.

  3. Współpraca z biurami karier oraz biurami promocji uczelni.

  4. Monitorowanie i promowanie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych:

  a. a) Nauka-samorząd, w szczególności poprzez badania i dydaktykę,

  b. b) Nauka-biznes, w szczególności poprzez badania i dydaktykę.

  5. Koordynacja i realizacja programu „Krakowskie Konferencje Naukowe”.

  6. Wsparcie i popularyzacja inicjatyw naukowo-akademickich.

  7. Współpraca z instytucjami KONA, a w szczególności z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, PAU, PAN, inicjatywami klastrowymi.

  4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

  b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

  c) Stanowisko : Inspektor, Główny Specjalista

  d) Miejsce pracy: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK

  e) Siedziba Wydziału: Kraków, ul. Bracka 1.

  f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z dodatkiem funkcyjnym z przedziału 3 800 zł do 4 500 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

  g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

   

  Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

  a) możliwość pracy w terenie( spotkania poza siedzibą Wydziału)

  b) incydentalne uczestnictwo w popołudniowych spotkaniach.

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do dnia 20 czerwca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 8:00 sala Lea Budynek UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3- 4 w Krakowie.

   

  O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

  o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   

   

   

   


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru