PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIEGOWEJ (3 ETATY) WYDZIAŁ FINANSOWY UMK
(NR REF. 4-FK-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. obywatelstwo polskie,
 3. wykształcenie wyższe :(preferowany kierunek : finanse i rachunkowość),
 4. doświadczenie zawodowe : minimum 1 rok pracy w służbach finansowo-księgowych.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

 

1. Znajomość przepisów w zakresie rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, prowadzenia ewidencji księgowej, klasyfikacji budżetowej, sporządzania sprawozdawczości budżetowej, wynikających z:

1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.351),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869),

3) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1458 z późn.zm.),

4) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r poz. 1911 z późn.zm.),

5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1053 z późn.zm.).

2. Znajomość przepisów z zakresu ustaw merytorycznych związanych z realizacją świadczeń:

1) Ustawa z dnia 17 luty 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 )

2) ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 870 ),

3) ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ),

4) ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j.Dz. U. z 2017 r. 2092),

5) ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.473),

6) Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061)

3. znajomość przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych

1) ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1509 z późn.zm.,

2) ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.300 z późn.zm.

4. Praktyczna umiejętność księgowania operacji gospodarczych, sporządzanie dowodów księgowych

5. Praktyczna umiejętność naliczania podatku dochodowego oraz składek ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych.

6. Praktyczna umiejętność weryfikacji dokumentów finansowo-księgowych oraz przygotowanie wypłat bezgotówkowych.

7. Orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności lub decyzja przyznająca rentę, nie wykluczające pracy na danym stanowisku.

 

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym list wypłat świadczeń, rachunków, faktur, rozliczeń dotacji oraz innych dowodów księgowych, prawidłowe dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z obowiązującym Zakładowym Planem Kont, kwalifikowanie ich do wypłaty w podsystemie WYBUD. Udzielanie zaliczek na pokrycie wydatków związanych z podróżami służbowymi krajowymi oraz zagranicznymi. Dokonywanie rozliczeń publicznoprawnych oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych. Przygotowywanie dokumentacji finansowo-księgowej do zapłaty w formie gotówkowej i bezgotówkowej za pomocą systemu bankowości elektronicznej. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi UMK w zakresie zadań realizowanych w referacie.

 

 

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

a) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

b) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

c) stanowisko : Referent lub Podinspektor

d) miejsce pracy: Wydział Finansowy,

e) siedziba Wydziału: Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4,

f) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3200 zł do 3500 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

g) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku: BRAK

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 16 czerwca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 19 czerwca 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru