PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU (1 ETAT) WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
(NR REF. 4-PD-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. obywatelstwo polskie,
 3. wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 4. doświadczenie zawodowe : minimum 1 rok pracy w służbach finansowo-księgowych.

 

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

 

a) znajomość wybranych zagadnień ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 351) - Rozdział 1-3,

b) znajomość wybranych zagadnień ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869) - Dział I,

c) znajomość przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1458 ze zm.),

d) znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.),

e) znajomość wybranych zagadnień ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.) – Dział I,

f) znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 9 stycznia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 109 ze zm.),

g) praktyczna umiejętność stosowania ww. przepisów,

h) praktyczna umiejętność w zakresie obsługi księgowej,

i) komunikatywność i odporność na stres,

j) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument potwierdzający przyznanie renty, nie wykluczające pracy na danym stanowisku.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

a) ewidencjonowanie wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat w analitycznych księgach rachunkowych należności Skarbu Państwa (m.in. użytkowania wieczystego, użytkowania, ustanowienia służebności przesyłu i drogi koniecznej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności),

b) dokonywanie przypisów i odpisów należności na podstawie źródłowych dokumentów,

c) dokonywanie zwrotów nadpłat z ww. należności w terminach określonych w ustawach,

d) przygotowywanie danych sprawozdawczych na zasadach i formie opisanej w instrukcji ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,

e) prowadzenie ewidencji syntetycznej dla rachunku V (Skarb Państwa),

f) sporządzanie sprawozdania Rb-27S,

g) podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak: wysyłanie wezwań do zapłaty, sporządzanie wykazów dłużników, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,

h) wydawanie zaświadczeń oraz ustalenie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń,

i) wystawianie faktur dotyczących sprzedaży oraz sporządzanie rejestrów sprzedaży VAT, sporządzanie informacji z zakresu należnego podatku VAT dla należności Skarbu Państwa,

j) samodzielne podejmowanie wszystkich czynności przygotowawczych i organizacyjno - technicznych w ramach powierzonych obowiązków.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

a) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

b) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

c) stanowisko : Referent lub Podinspektor

d) miejsce pracy: Wydział Podatków i Opłat,

e) siedziba Wydziału: Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28 a, ul. Nowohucka 1.

f) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3200 zł do 3800 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

g) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 

a)Lokalizacja : ul. Nowohucka 1

b)Praca w terenie : NIE

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 10 czerwca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 13 czerwca 2019 roku o godz. 8.00 Sala Kupiecka w budynku UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru