PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU (1 etat)
(NR REF. 4-OU-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1. wymagania niezbędne (formalne):

 1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. obywatelstwo polskie,
 3. wykształcenie wyższe z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, z tytułem inżyniera o kierunku automatyka, elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja, inżynieria materiałowa lub mechaniczna, górnictwo, energetyka,
 4. min. 3-letni staż pracy,
 5. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)
 6. uprawnienia techniczne w zakresie prac elektrycznych (E i D).

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. umiejętności z zakresu sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (rozdzielnice SZR, UPS i inne),
 2. znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,,
 3. znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r,
 4. znajomość przepisów ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r,
 5. znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r,
 6. umiejętność obsługi programów komputerowych m.in. Office, programu kosztorysowego np. ZUZIA, AutoCad lub innych,
 7. wiedza z zakresu sporządzania analiz zużycia mediów,
 8. przygotowanie dokumentacji technicznej, weryfikacja kosztorysów inwestorskich robót elektrycznych, weryfikacja kosztorysów ofertowych, powykonawczych,
 9. samodzielność pracy oraz własna inicjatywa,
 10. umiejętność organizacji i planowania pracy.

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. nadzór nad stanem instalacji elektrycznych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji remontów oraz wykonywaniu nowych instalacji
 2. uczestnictwo w komisji typowania robót i sporządzaniu protokołów wraz z wytycznymi dotyczącymi remontów, wykonania instalacji elektrycznych, wymiany oświetlenia,
 3. inicjowanie wprowadzenia koniecznych zmian związanych z technologią wykonania oraz ewentualnych zamian materiałów, udział w odbiorach częściowych oraz końcowych robót budowlanych - elektrycznych,
 4. przygotowanie dokumentacji technicznej, wykonywanie kosztorysów inwestorskich robót elektrycznych, weryfikacja kosztorysów ofertowych i powykonawczych,
 5. przygotowanie wniosków o uzyskanie pozwoleń konserwatorskich i pozwoleń na budowę w zakresie robót elektrycznych, ustalanie zakresu prac elektrycznych oraz przygotowanie wytycznych do opracowywanych projektów technicznych,
 6. udział w przeglądach bieżących, rocznych oraz pięcioletnich stanu technicznego instalacji elektrycznych budynków Urzędu Miasta Krakowa,
 7. opracowywanie harmonogramów zadań remontowych i inwestycyjnych w zakresie prac elektrycznych,
 8. sporządzanie sprawozdań dotyczących bilansowych nośników infrastruktury ciepłowniczej,
 9. prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie analiz zużycia energii elektrycznej i gazu,
 10. udział w posiedzeniach Krakowskiej Grupy Zakupowej oraz w pracach komisji przetargowych.

 

4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy, w przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,
 2. wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. stanowisko: inspektor,
 4. miejsce pracy: Wydział Obsługo Urzędu,
 5. siedziba Wydziału: Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4
 6. wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 800 – 4 200 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,
 7. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) możliwość pracy w terenie

b) dyspozycyjność

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 23 czerwca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 27 czerwca 2019 o godz. 8ºº w Sali Dietla UMK, przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowania się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru