PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERATACH CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU I ZEZWOLEŃ ORAZ KONTROLI W WYDZIALE MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU - 4 ETATY
(NR REF. 5-IR-2019)

 

 

W związku z powstaniem wolnego etatu na stanowisku urzędniczym w Referacie Stałej Organizacji Ruchu, zwiększa się liczba etatów z czterech na pięć. Kandydaci na dodatkowe stanowisko nuszą spełniać te same wymagania, jakie zostały wcześniej ustalone w tym naborze.

 

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

1. Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

           - wymagania niezbędne (formalne):

 

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe,,

 3. prawo jazdy kategorii B,

 4. pozostałe wymagania określone dla stanowisk urzędniczych w  art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

   Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału  w prowadzonym postępowaniu.

   

  - Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

 1. znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym,

 2. znajomość ustawy o drogach publicznych,

 3. znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,

 4. znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

 5. znajomość prawa miejscowego GMK (Statut Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Statut Zarządu Transportu Publicznego, Uchwała o strefie płatnego parkowania), aspekty funkcji zarządzającego ruchem, zarządzającego drogą,

 6. wiedza z zakresu inżynierii ruchu drogowego,

 7. umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, umiejętność jednoznacznego formułowania myśli w mowie i pracy w zespole, odporność na stres oraz radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,

 8. umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

2. Do  zakresu obowiązków  wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

 

            Referat Czasowej Organizacji Ruchu i Zezwoleń:

 1. rozpatrywanie wniosków osób prywatnych, instytucji oraz podmiotów zewnętrznych i współpracujących z zarządzającym ruchem (Wydziałem), w tym interpelacji i skarg,

 2. przygotowywanie projektów pism, decyzji, zleceń projektów organizacji ruchu,

 3. rozpatrywanie wniosków dotyczących zmian czasowej organizacji ruchu,

 4. wydawanie decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,

 5. uczestnictwo w spotkaniach i naradach w zakresie kompetencji Wydziału,

 6. rozpatrywanie i przygotowywanie zatwierdzeń projektów czasowej organizacji ruchu,

 7. analizowanie oddziaływania rozwiązań przyjętych w projektach czasowej organizacji ruchu na bezpieczeństwo i płynność ruchu,

 8. prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,

 9. opracowywanie projektów organizacji ruchu,

 10. wydawanie wytycznych z zakresu inżynierii ruchu drogowego,

 11. współpraca z komórkami organizacyjnymi UMK, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, zarządem dróg, Policją oraz innymi podmiotami i organami w zakresie spraw dotyczących organizacji ruchu,

 12. wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez dyrektora Wydziału oraz jego zastępcę i kierownika referatu.

   

   Referat Kontroli:

 1. prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa na drogach publicznych,

 2. prowadzenie kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu,

 3. kontrola poprawności zastosowanych rozwiązań oraz wnioskowanie niezbędnych zmian w organizacji ruchu lub geometrii ulicy,

 4. sporządzanie stosownej dokumentacji po przeprowadzonej kontroli,

 5. przygotowywanie projektów opinii, wniosków i zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli,

 6. przygotowywanie projektów pism, zleceń,

 7. przygotowywanie uwag i zaleceń dla właściwych komórek organizacyjnych UMK lub miejskich jednostek organizacyjnych, dotyczących usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w istniejącej organizacji ruchu oraz zagrożeń bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych,

 8. przygotowanie opinii wewnętrznych w zakresie działalności referatu do wniosków, skarg i interpelacji; przygotowywanie harmonogramu okresowej i kompleksowej kontroli obejmującej zakres wskazany w przepisach,

 9. analizowanie danych o zdarzeniach drogowych pod katem wykorzystania w trakcie kontroli,

 10. prowadzenie dokumentacji i ewidencji wykonanych kontroli na powierzonym rejonie wraz z przygotowaniem okresowych sprawozdań,

 11. prowadzenie i uzupełnianie bazy danych obejmujących materiały uzyskane z przeprowadzonej kontroli,

 12. współpraca z komórkami organizacyjnymi UMK, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, organami zarządzającymi ruchem, zarządem dróg i kolei, Policją oraz innymi podmiotami i organami w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa,

 13. uczestnictwa w spotkaniach z wnioskodawcami oraz ścisła współpraca ze służbami w szczególności z Policją i Strażą Miejską,

wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępcę i kierownika referatu.

 

Referat Stałej Organizacji Ruchu

 

1. rozpatrywanie wniosków osób prywatnych, instytucji, oraz podmiotów zewnętrznych i współpracujących z zarządzającym ruchem (Wydziałem) w tym interpelacji i skarg,

2. przygotowywanie projektów pism, zleceń projektów organizacji ruchu,

3. rozpatrywanie wniosków dotyczących zmian stałej organizacji ruchu,

4. uczestnictwo w spotkaniach i naradach w zakresie kompetencji Wydziału,

5. rozpatrywanie i przygotowywanie zatwierdzeń projektów stałej organizacji ruchu,

6. analizowanie oddziaływania rozwiązań przyjętych w projektach stałych organizacji ruchu na bezpieczeństwo i płynność ruchu,

7. prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,

8. opracowywanie projektów organizacji ruchu,

9. wydawanie wytycznych z zakresu inżynierii ruchu drogowego,

10. współpraca z komórkami organizacyjnymi UMK, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, zarządem dróg, Policją oraz innymi podmiotami i organami w zakresie spraw dotyczących organizacji ruchu.

 

 

3. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

 2. wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

 3. stanowisko : Referent lub Podinspektor,

 4. miejsce pracy: Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu,

 5. siedziba Wydziału: Kraków, ul. Wielopole 1,

 6. wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.400 zł do 4.200 zł złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

 7. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

   

   

  Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 1. możliwość pracy w terenie,

 2. praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

 3. dyspozycyjność.

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 28 czerwca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 4 lipca 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru