PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE MARKETINGU TURYSTYCZNEGO W WYDZIALE DS. TURYSTYKI (1 etat)
(NR REF. 3-WT-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1. wymagania niezbędne (formalne): 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe
 3. pozostałe wymagania określone dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

 1. ogólna znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie gminy (ustawa o samorządzie gminnym, ustawa Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Statut Miasta Krakowa).
 2. znajomość ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
 3. znajomość Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020 oraz Programu Strategicznego Promocji Miasta Krakowa na lata 2016-2022 i innych uchwał Rady Miasta Krakowa w zakresie dotyczącym turystyki i promocji.
 4. wiedza o działaniach z zakresu rozwoju turystyki w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych przez komórkę UMK realizującą zadania z zakresu turystyki
 5. wiedza na temat zasobów turystycznych Krakowa, atrakcji kulturalnych, a także odwiedzających Kraków turystów
 6. znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym
 7. posiadanie certyfikatów / zaświadczeń poświadczających znajomość dodatkowego języka obcego
 8. posiadania zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniach / kursach związanych z marketingiem, budowaniem produktu turystycznego, public relations

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 1. realizacja zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie i innych programów strategicznych
 2. udział w zespole realizującym projekt Miasta Historyczne 3.0
 3. realizacja systemu terenowego oznakowania miasta
 4. zlecania badań zjawisk związanych z turystyką
 5. współudział w przygotowaniu wydawnictw promocyjnych i innych publikacji
 6. współorganizacja spotkań branżowych
 7. opiniowania wniosków złożonych w Budżecie Obywatelskim
 8. organizowanie wizyt dziennikarzy i innych grup opiniotwórczych
 9. udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych
 10. publikowanie informacji na miejskich stronach internetowych
 11. współpraca z organizacjami i instytucjami mającymi wpływ na rozwój turystyki
 12. przygotowanie umów i zleceń w ramach prowadzonych spraw
 13. udział w posiedzeniach zespołów i komisji zgodnie z zakresem obowiązków
 14. realizacja Zarządzeń PMK oraz poleceń służbowych Dyrektora Magistratu
 15. opracowywanie odpowiedzi na interpelacje, wnioski radnych i komisji Rady Miasta Krakowa w ramach prowadzonych spraw

 

4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,
 2. wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. stanowisko : referent lub podinspektor
 4. miejsce pracy: Wydział ds. Turystyki ,
 5. siedziba Wydziału: Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4,
 6. wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200 zł do 3.800 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,
 7. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 9 czerwca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 13 czerwca 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru