PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE CENTRUM WSPIERANIA INWESTORÓW I INNOWACYJNEJ GOSPODARKI - WYDZIAŁU DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆI I INNOWACJI UMK 1 ETAT
(NR REF. 6-PI-2019)


 

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe.

c) Pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Ogólna orientacja w zakresie sytuacji gospodarczej miasta i regionu, w tym znajomość zagadnień związanych z realizacją przedsięwzięć biznesowych, w szczególności kwestii prawnych (informacje na ten temat są do znalezienia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz Miejskiej Prezentacji Internetowej: http://www.bip.krakow.pl; www.krakow.pl/biznes; www.business.krakow.pl).

b) Co najmniej dobra praktyczna znajomość języka angielskiego w zakresie niezbędnym do pisemnej komunikacji z firmami. instytucjami itp. w tematach związanych z promocją gospodarczą, inwestycyjną, obsługą inwestorów.

c) Umiejętność przygotowania tekstów o charakterze informacyjnym lub promocyjnym dot. zakresu działania Oddziału.

d) Co najmniej dobra praktyczna znajomość języka angielskiego w zakresie niezbędnym do ustnej komunikacji.

e) Znajomość zasad i narzędzi marketingowych w zakresie promocji gospodarczej i inwestycyjnej.

f) Zdolności interpersonalne, umiejętność prowadzenia negocjacji.

g) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające możliwości wykonywania czynności na danym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

 

3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Redagowanie pism i informacji pisemnych związanych z zakresem działania Oddziału, w tym w szczególności propozycji wywiadów, tekstów promocyjnych, komentarzy, przemówień itp.

b) Przygotowywanie koncepcji udziału, organizacja i udział w krajowych i zagranicznych targach i imprezach, mających na celu przyciąganie inwestorów, promocję gospodarczą i inwestycyjną Krakowa.

c) Udział w imprezach, spotkaniach roboczych, szkoleniach i konferencjach dot. zagadnień obsługi inwestorów i innowacyjnej gospodarki.

d) Współpraca z firmami, instytucjami i jednostkami samorządu gospodarczego oraz podmiotami zajmującymi się szeroko rozumianą obsługa inwestorów i promocją w ww. zakresie.

e) Promocja gospodarcza i inwestycyjna miasta we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi UMK.

f) Współpraca w zakresie projektów i wydarzeń o charakterze promocyjnym, realizowanych pomiędzy samorządem, przedstawicielami nauki i przedstawicielami biznesu.

 

4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

c) Stanowisko : Podinspektor lub Inspektor

d) Miejsce pracy: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK

e) Siedziba Wydziału: Kraków, ul. Bracka 1.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 000 zł do 4 000 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) możliwość pracy w terenie( spotkania poza siedzibą Wydziału)

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do dnia 2 czerwca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 10 czerwca 2019 roku o godz. 8:00 sala Lea Budynek UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3- 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru