PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W KRAKOWSKIM CENTRUM ŚWIADCZEŃ
(NR REF. 3-SO-2019)

 

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie,

opieki medycznej dla pracownika, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- Wymagania niezbędne (formalne):

 

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe.

c) Doświadczenie zawodowe min. 6 miesięcy w administracji publicznej.

d) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

- Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) Znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

b) Znajomość ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

c) Znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych.

d) Znajomość ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dział I Rozdział

6-10, Dział II Rozdział 1-4 oraz 6-14, Dział VII, Dział VIII).

e) Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

f) Znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa.

g) Umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym klientem.

h) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczająca wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) Obsługa mieszkańców w sprawach realizowanych przez Krakowskie Centrum Świadczeń.

b) Wydawanie wniosków i formularzy oraz udzielanie niezbędnych informacji

z zakresu świadczeń realizowanych przez Centrum.

c) Przyjmowanie i weryfikacja wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.

d) Rejestracja wniosków i przekazywania ich do właściwych referatów Centrum.

e) Wystawianie wezwań w sprawie uzupełnienia wniosków o brakujące dokumenty.

f) Przyjmowanie od klientów uzupełnień oraz informacji w zakresie zmian mających wpływ na prawo do pobierania świadczeń w sprawach realizowanych przez Centrum oraz przekazywanie ich do właściwych referatów.

g) Prowadzenie ewidencji przyjętych wniosków.

h) Wydawanie zaświadczeń.

i) Przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych.

j) Archiwizacja akt, zgodnie z rzeczowym wykazem akt UMK.

k) Uzupełnianie i poszerzanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonania powierzonych zadań.

l) Użytkowanie podsystemu informatycznego Rodzina+, SWR i OFA oraz poczty elektronicznej.

m) Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy,

w przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby

przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy

o pracę na czas nieokreślony.

b) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób

niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Krakowskie Centrum Świadczeń UMK

e) godziny pracy: od poniedziałku do piątku w przedziale czasu pomiędzy

7.30 – 18.00, rotacyjnie według ustalonego harmonogramu,

f) Siedziba Wydziału: Kraków, ul. Stachowicza 18.

g) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 000 –

3 500 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach

określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu

rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

  

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do 2.06.2019 roku. Decyduje data wysłania formularza.

Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 7.06.2019 roku o godz. 8ºº w Sali Kupieckiej UMK, przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowania się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip. krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru