PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE PRZEJMOWANIA MIENIA I REWINDYKACJI UMK (1 ETAT)
(NR REF. 1-MR-2019)


 Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

 

a) Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

b)  Udział w naborze mogą wziąć osoby będące obywatelem polskim a także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

c) Wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość prawa spadkowego, w tym zagadnień dziedziczenia ustawowego na rzecz gminy oraz Skarbu Państwa, jak również innych przepisów związanych ze sprawami spadków, w tym dotyczących sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia oraz zobowiązań pieniężnych.

b) Znajomość przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących spraw z zakresu prawa spadkowego oraz postępowania wieczystoksięgowego.

c) Znajomość przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, ze szczególnym uwzględnieniem Działu I – „Księgi wieczyste”.

d) Znajomość przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie dotyczącym nabywania przez Skarb Państwa z mocy prawa mienia po podmiotach gospodarczych oraz ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania tych podmiotów.

e) Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego.

f) Praktyczne zastosowanie i interpretacja wyżej wymienionych przepisów.

g) Umiejętność analizy dokumentów spraw i prawidłowe wyciąganie wniosków.

h) Znajomość zagadnień z zakresu działania Biura Przejmowania Mienia i Rewindykacji.

i) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Badanie możliwości nabycia spadku w drodze dziedziczenia ustawowego przez Gminę Miejską Kraków, jak również dziedziczenia przez inne osoby w przypadkach uzasadnionych interesem Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa, w tym wstępne rozpoznanie sprawy, poszukiwanie spadkobierców, pozyskiwanie opinii oraz inicjowanie i prowadzenie postępowań sądowych.

b) Prowadzenie czynności mających na celu przejęcie spadków zasądzonych na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.

c) Wstępne badanie składu masy spadkowej oraz ustalanie składników mienia po podmiotach, o których mowa w ust. 1 i 2, w tym współpraca z sądami, urzędami i innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych w prowadzonych sprawach.

d) Uczestniczenie w sporządzaniu aktów poświadczenia dziedziczenia na rzecz innych osób.

e) Prowadzenie postępowań dotyczących nabywania z mocy prawa mienia oraz ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 2 a ustawy wprowadzającej ustawę o KRS i art. 25e ust. 1 ustawy o KRS, oraz w innych sprawach dotyczących gospodarowania tym mieniem.

f) Wydawanie decyzji administracyjnych stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości po podmiotach, o których mowa w art. 9 ust. 2 a ustawy wprowadzającej ustawę o KRS i art. 25e ust. 1 ustawy o KRS.

g) Wydawanie zaświadczeń o wygaśnięciu lub nieistnieniu praw obciążających użytkowanie wieczyste oraz o nieistnieniu lub wygaśnięciu roszczeń, o których mowa w art. 9 ust. 2c ustawy wprowadzającej ustawę o KRS i art. 25e ust. 3 ustawy o KRS.

h) Współpraca z Zespołem Radców Prawnych w zakresie spraw prowadzonych przez referat.

i) Współpraca z sądami, urzędami i innymi instytucjami w zakresie spraw prowadzonych przez referat.

j) Obsługa Zespołu Roboczego ds. oceny przydatności mienia ruchomego przejmowanego przez Gminę Miejską Kraków w drodze spadkobrania oraz na podstawie ustawy wprowadzającej ustawę o KRS i art. 25e ust. 1 ustawy o KRS oraz realizacja ustaleń ww. Zespołu, w tym organizowanie przetargu ofertowego.

k) Współpraca z ko UMK i mjo w zakresie sposobu zagospodarowania składników majątkowych w zakresie spraw prowadzonych przez referat.

l) Obsługa wierzytelności i zobowiązań, zaspokajanie roszczeń wierzycieli, w tym roszczeń pracowniczych w sprawach prowadzonych przez referat.

m) Ewidencjonowanie przesyłanych przez sądy powszechne corocznych sprawozdań kuratorów spadku oraz kuratorów absentis z zarządu nieruchomością zabudowaną lub niezabudowaną oraz wyrażanie stanowiska w ww. zakresie w sprawach prowadzonych przez referat.

n) Prowadzenie ewidencji postępowań spadkowych prowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne.

o) Prowadzenie ewidencji postępowań dot. kurateli spadku i kurateli absentis, w których uczestniczy Gmina Miejska Kraków lub Skarb Państwa w sprawach prowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne.

p) Przygotowywanie stosownych środków odwoławczych od decyzji administracyjnych niekorzystnych dla Gminy Miejskiej Kraków.

q) Przygotowywanie wniosków do Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miasta Krakowa dotyczących składania skarg do sądów administracyjnych.

r) Sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych wraz ze sporządzaniem odpisów z tych ksiąg.

s) Wykonywanie analizy źródłowych dokumentów geodezyjnych.

t) Rejestrowanie czasu pracy w systemie „Rejestracja czasu pracy” i korzystanie z poczty elektronicznej w zakresie prowadzonych spraw.

u) Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika Referatu/Dyrektora Biura.

v) Podejmowanie i prowadzenie współpracy z właściwymi komórkami Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

w) Korzystanie w niezbędnym zakresie z materiałów i dokumentów będących w posiadaniu komórek Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych.

x) Korzystanie z systemu informatycznego Urzędu Miasta Krakowa, w tym aplikacji niezbędnych w codziennej pracy.

y) Udział w szkoleniach, naradach – okresowa aktualizacja wiedzy i przepisów.

z) Przygotowywanie oraz podpisywanie pism w zakresie przyznanych upoważnień.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji – Urząd Miasta Krakowa.

e) Siedziba Wydziału: Kraków, ul. Basztowa 20.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3000 złotych do 3500 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie: wizje na nieruchomościach, przeglądanie akt w archiwach, sądach.

b) Dyspozycyjność: w godzinach pracy.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 31 maja 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 7 czerwca 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Lea UMK, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru