PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA DŁUGIEM W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA UMK 1 ETAT
(NR REF. 2-BM-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe: ekonomiczne.

c) Staż pracy: minimum 3 lata, w tym minimum 1 rok w sektorze bankowym.

d) Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

b) Znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

c) Znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

d) Znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

e) Znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

f) Znajomość struktury Urzędu Miasta Krakowa.

g) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Uczestnictwo lub obsługa Komisji Przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych organizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa, wskazanych przez Skarbnika Miasta Krakowa.

b) Uczestnictwo lub obsługa Komisji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ze środków GMK lub środków pomocowych UE w trybie innym niż ustawa Prawo zamówień publicznych.

c) Dbałość o właściwe i rzetelne wydatkowanie środków publicznych zgodnie z uchwałą budżetową oraz Wieloletnią Prognozą Finansową.

d) Uczestnictwo w pracach zespołów problemowo-zadaniowych.

e) Badanie podmiotów gospodarczych ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem wymagań finansowo-ekonomicznych wynikających z dokumentacji przetargowej.

f) Udzielanie informacji, opinii lub porad w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych lub postępowań prowadzonych w trybie innym niż ustawa prawo zamówień publicznych.

g) Udział w opracowywaniu dokumentacji w związku z planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami przez GMK ( kredyty, pożyczki, emisja obligacji).

h) Przygotowywanie dokumentacji oraz udział w pracach związanych z wyborem nowego banku obsługującego GMK.

 

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Inspektor

d) Miejsce pracy: Wydział Budżetu Miasta – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.800 zł do 4.500 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 26 maja 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 3 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w Sali Portretowej, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru