PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU WYDZIAŁ MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU
(NR REF. 4-IR-2019)

 

Oferujemy:
  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
  3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
  4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
  5. Dostęp do najnowszych technologii.
  6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
  7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
  8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
  9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe techniczne: inżynieria lądowa lub transport,

c) prawo jazdy kategorii B,

d) minimum 4 letni staż pracy w zakresie projektowania w dziedzinie inżynierii ruchu,

e) pozostałe wymagania określone dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

a) znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym,

b) znajomość ustawy o drogach publicznych,

c) znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,

d) znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

e) znajomość prawa miejscowego GMK (Statut Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Statut Zarządu Transportu Publicznego, Uchwała o strefie płatnego parkowania), aspekty funkcji zarządzającego ruchem, zarządzającego drogą,

f) wiedza z zakresu inżynierii ruchu drogowego,

g) umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej,

h) umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, umiejętność jednoznacznego formułowania myśli w mowie i pracy w zespole, odporność na stres oraz radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,

i) umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) rozpatrywanie wniosków osób prywatnych, instytucji oraz podmiotów zewnętrznych i współpracujących z zarządzającym ruchem (Wydziałem), w tym interpelacji i skarg,

b) przygotowywanie projektów pism, kontrola projektów organizacji ruchu,

c) rozpatrywanie wniosków dotyczących zmian stałej organizacji ruchu,

d) analizowanie oddziaływania rozwiązań przyjętych w projektach stałej organizacji ruchu na bezpieczeństwo i płynność ruchu,

e) uczestnictwo w spotkaniach i naradach w zakresie kompetencji Wydziału,

f) rozpatrywanie i przygotowywanie zatwierdzeń projektów stałej organizacji ruchu,

g) opracowywanie projektów organizacji ruchu,

h) wydawanie wytycznych z zakresu inżynierii ruchu drogowego,

i) współpraca z komórkami organizacyjnymi UMK, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, zarządem dróg, Policją oraz innymi podmiotami i organami w zakresie spraw dotyczących organizacji ruchu,

j) prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,

k) koordynacja prac w zakresie opracowywania lub zlecania do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli i analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu,

l) wnioskowanie i zlecanie projektów zmian organizacji ruchu drogowego,

m) wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez dyrektora Wydziału oraz jego zastępcę.

 

4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

b) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

c) stanowisko : Główny Specjalista,

d) miejsce pracy: Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu,

e) siedziba Wydziału: Kraków, ul. Wielopole 1,

f) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze (wraz z dodatkiem funkcyjnym) z przedziału 4.000 zł do 4.800 zł złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

g) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

5. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) możliwość pracy w terenie,

b) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

c) dyspozycyjność.

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 19 maja 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 23 maja 2019 roku o godz. 7.30 w Sali Lea przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru