PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK
(NR REF. 3-KM-2019)

 

Oferujemy:

      a.Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

      b.Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

      c.Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

      d.Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

      e.Dostęp do najnowszych technologii.

      f.Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

      g.Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

      h.Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika

         oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe, kierunek prawo lub administracja.

c) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału

w prowadzonym postępowaniu.

 

- Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość obowiązujących przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym

a w szczególności rozdziałów dot. rejestracji pojazdów, homologacji, warunków technicznych pojazdów, centralnej ewidencji pojazdów, badań technicznych pojazdów, zatrzymywania i zwracania dowodów rejestracyjnych.

b) Znajomość obowiązującego Rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

c) Znajomość obowiązującego Rozporządzenia w sprawie szczególnych czynności organów w sprawach związanych

    z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

d) Znajomość obowiązującego Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego

    wyposażenia.

e) Znajomość obowiązującego Rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania

     w pojazdach cech identyfikacyjnych.

f) Znajomość Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji

    w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

g) Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

h) Znajomość przepisów dotyczących samorządu terytorialnego.

i) Odporność na stres i zdolność do pracy pod presją klientów.

j) Umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów.

k) Umiejętność podejmowania decyzji, kreatywność i własna inicjatywa.

l) Znajomość języków obcych (angielski, ukraiński) na poziomie minimum dobrym.

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wyrejestrowania i rejestracji pojazdów.

b) Konsultowanie spraw z zakresu procedury administracyjnej.

c) Konsultowanie projektów decyzji i postanowień pod względem merytorycznym i formalnym.

d) Monitorowanie orzecznictwa administracyjnego oraz przedstawienie stosownych wniosków w zakresie związanym

    z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.

e) Przygotowanie projektów zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawach dotyczących działania

    wydziału.

f) Rejestrowanie i wyrejestrowanie pojazdów oraz dokonywanie zmian w pojazdach zarejestrowanych.

g) Wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych.

h) Użytkowanie odpowiednich systemów/podsystemów informatycznych, zgodnie z odrębnym upoważnieniem.

i) Opracowanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych na stanowisku spraw.

j) Prowadzenie korespondencji w sprawach rejestracji i wyrejestrowań pojazdów oraz wykonywanie czynności związanych ze współpracą z 9innymi urzędami oraz organami ścigania.

k) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, Jego Zastępcy

    i Kierownika Referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy, w przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami). Praca od poniedziałku do soboty od 7³º do 15³º lub od 10ºº do 18ºº.

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK.

e) Siedziba Wydziału: Al. Powstania Warszawskiego 10.

f) Możliwa praca w różnych lokalizacjach wydziału tj.:

- al. Powstania Warszawskiego 10

- ul. Wielicka 28a

- os. Zgody 2

- Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii handlowej Bonarka

- Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii handlowej Bronowice

- Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii handlowej Serenada

g) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 200 –

3 700 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

h) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 

a) Dyspozycyjność.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do 19.05.2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 24.05.2019 roku o godz. 11ºº w Sali Lea UMK, przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowania się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip. krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 

  1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru