PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ (1 ETAT) W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
(NR REF. 6-GK-2019)

 

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera w zakresie inżynierii środowiska, inżynierii i gospodarki wodnej, hydrologii, ochrony środowiska lub budownictwa wodnego.

c) Co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku zgodnym z wykształceniem.

d) Pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych: art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość przepisów ustawy Prawo wodne.

b) Znajomość przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

c) Wiedza z zakresu odwodnienia i zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków wraz z uchwałą Nr CXV/3043/18 Rady Miasta Krakowa z dnia  7 listopada 2018 r. w sprawie realizacji „Planu Ograniczenia Skutków Powodzi oraz Odwodnienia Miasta Krakowa”.

d) Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

e) Praktyczna umiejętność posługiwania się systemami informacji przestrzennej (GIS).

f) Wiedza z zakresu systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

g) Wiedza z zakresu Planu Zarządzania Ryzykiem Popowodziowym dla obszaru dorzecza Wisły oraz Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego.

h) Znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Współpraca z miejskimi podmiotami gospodarczymi oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków, odwodnienia i ochrony przeciwpowodziowej.

b) Kształtowanie polityki rozwoju Gminy Miejskiej Kraków w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków, odwodnienia i ochrony przeciwpowodziowej, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

c) Określanie strategicznych kierunków rozwoju Gminy Miejskiej Kraków w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków, odwodnienia i ochrony przeciwpowodziowej.

d) Planowanie i programowanie rozwoju Gminy Miejskiej Kraków w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków, odwodnienia.

e) Współpraca przy zatwierdzaniu ocen ryzyka w zakresie mającym na celu zapewnienie należytej jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości dostarczanej wody.

f) Współpraca przy zatwierdzaniu informacji o działaniach planowanych do podjęcia w okresie wnioskowanym o udzielenie zgody na odstępstwo z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz akceptowaniu planów działań naprawczych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

g) Współpraca z jednostkami i spółkami miejskimi w zakresie opracowywania kompleksowej informacji, dotyczącej zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków, odwodnienia i ochrony przeciwpowodziowej.

h) Koordynacja działań, wynikająca z uchwały Nr CXV/3043/18 RMK z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie realizacji „Planu Ograniczenia Skutków Powodzi oraz Odwodnienia Miasta Krakowa”.

i) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i jednostkami miejskimi w zakresie tworzenia i aktualizacji baz danych, niezbędnych do zarządzania Miastem oraz w związku z koniecznością uzyskania przez Gminę Miejską Kraków efektu ekologicznego.

j) Współpraca z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru metropolitalnego.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Podinspektor lub Inspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Gospodarki Komunalnej – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: 31-949 Kraków, Os. Zgody 2.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 500 złotych brutto do 4 500 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa, zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie.

b) Dyspozycyjność – ewentualne delegacje i szkolenia poza godzinami pracy.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 6 czerwca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 11 czerwca 2019 roku o godz. 8.30 w Sali 303 UMK, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

 

Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru