PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W WYDZIALE DS. TURYSTYKI (2 etaty)
(NR REF. 2-WT-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1. wymagania niezbędne (formalne):

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w instytucjach publicznych
 4. spełnienie pozostałych wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

 1. ogólna znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie gminy (Ustawa o samorządzie gminnym, Statut Miasta Krakowa).
 2. znajomość ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i przepisów wykonawczych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych ustaw regulujących działalność gospodarczą w zakresie turystyki.
 3. znajomość Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020 i innych uchwał Rady Miasta Krakowa w zakresie dotyczącym turystyki.
 4. znajomość rynku usług hotelarskich oraz przewodnictwa turystycznego, a także znajomość atrakcji turystycznych Krakowa i regionu, w tym wiedzy nt. ruchu turystycznego w Krakowie na przestrzeni ostatnich lat.
 5. wiedza o działaniach z zakresu rozwoju turystyki w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem największych projektów realizowanych przez komórkę UMK realizującą zadania z zakresu turystyki.
 6. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 7. umiejętność obsługi edytorów tekstu, programów do tworzenia prezentacji multimedialnych, baz danych.
 8. komunikatywność i kreatywność, zorientowanie na osiąganie zamierzonych rezultatów, odporność na stres.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 1. prowadzenie ewidencji obiektów noclegowych – innych niż obiekty hotelarskie (tzw. niekategoryzowanych) – wpisy, wykreślenia, zmiany.
 2. kontrola obiektów noclegowych oraz prowadzenie czynności w zakresie postępowania pokontrolnego, monitoring realizacji zaleceń pokontrolnych.
 3. monitoring rynku (w tym organizacja i udział w wizjach lokalnych) związany ze świadczeniem usług hotelarskich w zakresie legalności prowadzonej działalności noclegowej (wyszukiwanie niezgłoszonych obiektów, przygotowanie dokumentacji dot. charakteru świadczonych usług noclegowych, prowadzenie dalszego postępowania w tym zakresie).
 4. współpraca merytoryczna przy tworzeniu i obsłudze narzędzi informatycznych zawierających informacje dotyczące niekategoryzowanych obiektów noclegowych na terenie Krakowa.
 5. współpraca/współorganizacja - wraz z branżą turystyczną przedsięwzięć mających na celu podnoszenie jakości usług turystycznych.
 6. udział w przedsięwzięciach mających na celu podnoszenie kwalifikacji kadr obsługujących ruch turystyczny.
 7. współpraca z przedstawicielami administracji publicznej i innymi organizacjami mającymi znaczący wpływ na gospodarkę turystyczną Krakowa, szczególnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Polską Organizacją Turystyczną, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Małopolską Organizacją Turystyczną, Krakowską Izbą Turystyki, Małopolską Izbą Hotelarską Gremium etc.
 8. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działań mających wpływ na ruch turystyczny w Krakowie, w tym udział w pracach zespołów doradczych oraz branżowych powoływanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa.
 9. monitoring zmian prawnych związanych z usługami turystycznymi.
 10. publikacja informacji dotyczących usług turystycznych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
 11. wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Krakowa, właściwego Zastępcę Prezydenta ds. Edukacji, Sportu i Turystyki oraz Dyrekcję Wydziału ds. Turystyki.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,
 2. wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. stanowisko : referent lub podinspektor
 4. miejsce pracy: Wydział ds. Turystyki ,
 5. siedziba Wydziału: Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4,
 6. wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000 zł do 3.500 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,
 7. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) możliwość pracy w terenie

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 9 maja 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 15 maja 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Lea przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną

na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru