PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 etat)
(NR REF. 5-EW-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe.
 3. minimum 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z dochodzeniem należności.
 4. spełnienie pozostałych wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

 1. znajomość kodeksu cywilnego z zakresu części ogólnej oraz zobowiązań.
 2. znajomość kodeksu postępowania cywilnego z zakresu postępowań sądowych, egzekucji sądowej, a także zabezpieczeń wierzytelności.
 3. znajomość podstawowych zagadnień z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego.
 4. umiejętność interpretacji przepisów.
 5. praktyczna umiejętność rozmowy z trudnymi dłużnikami.
 6. znajomość ustawy o postępowaniu w sprawach dot. pomocy publicznej oraz zagadnień dotyczących pomocy de minimis.
 7. umiejętność obsługi programów WORD, EXCEL.
 8. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

1. Prowadzenie działań mających na celu windykację należności o charakterze cywilno-prawnym stanowiących dochód budżetu Miasta Krakowa, w szczególności:

 • przygotowywanie kompletu materiałów dla Zespołu Radców Prawnych w celu skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i sporządzanie w tym zakresie stosownego wniosku,
 • wysyłanie do dłużników przesądowych wezwań do zapłaty,
 • stały monitoring spraw znajdujących się w windykacji celem uniknięcia przedawnienia roszczeń,
 • bieżące monitorowanie etapu i sposobu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd,
 • wysyłanie do dłużników wezwań przedegzekucyjnych do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego,
 • prowadzenie rejestru dłużników Urzędu Miasta oraz aktualizacja stanów zadłużeń,
 • ścisła współpraca z Wydziałami Urzędu, Sądem, Komornikami Sądowymi, Urzędami Skarbowymi, Izbą Skarbową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi organami w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia windykacji należności cywilno-prawnych.

2. Sporządzanie i kierowanie wniosków do właściwego komornika sądowego w przypadku niezrealizowania orzeczenia sądowego dobrowolnie, celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

3. Stały monitoring prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

4. Dochodzenie należności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz terminowe prowadzenie powierzonych spraw, by nie dopuścić do przedawnienia należności.

5. Prowadzenie indywidualnych spraw z zakresu udzielania ulg w spłacie zaległych wierzytelności Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności:

 • przeprowadzanie postępowań wyjaśniających mających na celu zasadność udzielenia ulgi,
 • wzywanie dłużników oraz stron postępowania w celu uzupełnienia braków formalnych w złożonych wnioskach,
 • analiza sytuacji majątkowej, bytowej oraz możliwości płatniczych dłużników nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • badanie przesłanek umożliwiających dłużnikom nieprowadzącym działalności gospodarczej udzielenia ulgi w spłacie wierzytelności Gminy,
 • badanie przesłanek umożliwiających przedsiębiorcom udzielenie pomocy publicznej z zachowaniem warunków określonych w przepisach ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 • obliczanie wartości udzielonej pomocy de minimis,
 • przygotowywanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
 • przygotowywanie wniosków wraz z uzasadnieniem w sprawach odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty oraz umorzenia należności w celu skierowania na posiedzenie odpowiedniego Zespołu Zadaniowego,
 • stały monitoring oraz badanie skuteczności i efektywności udzielonej pomocy publicznej,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu udzielonej pomocy publicznej celem przekazania ich Koordynatorowi ds. pomocy publicznej działającego w ramach Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji,
 • dokonywanie pomniejszenia udzielonej pomocy publicznej w przypadku niewłaściwego jej wykorzystywania przez przedsiębiorcę,
 • stały monitoring zmian w przepisach dotyczących udzielania pomocy publicznej,
 • współpraca z Wydziałami Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie dotyczącym stosowania ulg w spłacie należności Gminy Miejskiej Kraków

6. Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora i Kierownika Referatu.

 

4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,
 2. wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. stanowisko : referent lub podinspektor
 4. miejsce pracy: Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji,
 5. siedziba Wydziału: Kraków, ul. Powstania Warszawskiego 10,
 6. wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000 zł do 3.500 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,
 7. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

5. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) możliwość pracy w terenie

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 6 maja 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 10 maja 2019 roku o godz. 8.00 w Sali 303 przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru