PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEW REFERACIE DS. OBSŁUGI PODATNIKA (1-ETAT) WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT UMK
(NR REF. 2-PD-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Obywatelstwo polskie,
 3. Wykształcenie wyższe.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :


1. znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ,

2. znajomość ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych,

3. znajomość ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ,

4. znajomość ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,

5. znajomość ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

6. znajomość ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

7. znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

8. umiejętność zarządzania treścią serwisów informatycznych, obsługi edytorów tekstów oraz arkuszy kalkulacyjnych,

9. umiejętność kulturalnej i zwięzłej komunikacji,

10. umiejętność interpretacji,

11. odporność na stres,

12. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument potwierdzający przyznanie renty nie wykluczające pracy na danym stanowisku.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

1. bezpośrednia obsługa stron w zakresie podatków i opłat lokalnych w Punktach Obsługi Podatnika,

2. obsługa podatnika za pośrednictwem Krakowskiego Portalu Podatnika(budowana platforma komunikacji elektronicznej),

3. wydawanie zaświadczeń,

4. udzielanie informacji sądom, prokuraturze, innym organom administracji publicznej,

5. zarządzanie informacją podatkową udostępnianą drogą elektroniczną,

6. telefoniczna i bezpośrednia obsługa podatnika,

7. udzielanie informacji wewnętrznym komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

a) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

b) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

c) stanowisko : Referent lub Podinspektor

d) miejsce pracy: Wydział Podatków i Opłat,

e) siedziba Wydziału: Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28 a, ul. Nowohucka 1.

f) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3200 zł do 3500 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

g) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:


a)dyspozycyjność,

b)Lokalizacja : ul. Wielicka, al. Powstania Warszawskiego, os. Zgody

c)Praca w terenie : czynności kontrolne i sprawdzające.

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 8 maja 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 15 maja 2019 roku o godz. 8.00, Sala Obrad w budynku UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru