PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. RODZINY W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK
(NR REF. 7-SZ-2019)

 

Oferujemy:


a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 


Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe: marketing, zarządzanie, zarządzanie w administracji publicznej, prawo.

c) Co najmniej 6-miesięczny staż pracy w administracji publicznej.

d) Co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym

z promocją lub marketingiem.

e) Pozostałe wymagania art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

b) Znajomość regulacji prawnych dotyczących programu pn. „Krakowska Karta Rodzinna 3+”.

c) Znajomość działań i kompetencji Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny.

d) Przedstawienie propozycji działań w zakresie rozwoju polityki prorodzinnej

Gminy Miejskiej Kraków.

e) Znajomość działań Gminy Miejskiej Kraków w zakresie wsparcia krakowskich rodzin

z dziećmi.

f) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:


 a) Realizacja zadań będących w kompetencjach Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny, w szczególności wynikających z: polityki prorodzinnej Miasta Krakowa w tym: organizowanie imprez związanych z uczestnictwem rodzin z dziećmi oraz z Programu Krakowska Karta Rodzinna 3+ (KKR), w tym inicjowanie i realizacja działań o charakterze promocyjnym z zakresu KKR.

b) Inicjowanie i organizowanie kampanii medialnych i przedsięwzięć na rzecz rodzin

z dziećmi we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi UMK, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami.

c) Pozyskiwanie Partnerów do KKR i utrzymywanie z nimi stałego kontaktu.

d) Sporządzanie porozumień w sprawie współpracy z Partnerami KKR (ulgi, rabaty, wzajemne prawa i zobowiązania itp.).

e) Monitorowanie realizacji KKR i współpraca w tym zakresie z Krakowskim Centrum Świadczeń (SO).

f) Sporządzanie pism, sprawozdań oraz innej dokumentacji z realizacji KKR

oraz przedstawianie propozycji ewaluacji Programu.

g) Prowadzenie rozliczeń finansowych w zakresie KKR.

h) Opracowywanie projektów odpowiedzi na pytania, interpelacje, skargi i inne pisma w zakresie prowadzonych spraw oraz przygotowywanie opracowań i materiałów statystycznych, analitycznych z zakresu KKR.

i) Udział w zespołach roboczych opracowujących programy z zakresu polityki prorodzinnej.

j) Archiwizacja akt, zgodnie z rzeczowym wykazem akt UMK.

k) Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Dekerta 24

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.600,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 5 maja 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 10 maja 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Lea przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru