PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE KONGRESÓW/KRAKOW CONVENTION BUREAU W WYDZIALE DS. TURYSTYKI (1 etat)
(NR REF. 1-WT-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe,
 3. Spełnienie pozostałych wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

b) znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania i kompetencji administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o samorządzie gminnym, przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

c) znajomość zagadnień dotyczących turystyki biznesowej, w tym narzędzi marketingowych i pojęć związanych z tą dziedziną turystyki;

d) znajomość ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, a także przepisów wykonawczych;

e) znajomość Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020 i innych uchwał Rady Miasta Krakowa w zakresie dotyczącym turystyki;

f) ogólna wiedza o realizowanych zadaniach i strukturze Urzędu Miasta Krakowa (ze szczególnym uwzględnieniem Biura Kongresów)

g) ogólna wiedza z zakresu działań realizowanych przez Biuro Kongresów, w tym również projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych;

h) znajomość oferty turystycznej miasta z uwzględnieniem miejsc konferencyjnych, w tym hoteli;

i) znajomość oferty gastronomicznej miasta z uwzględnieniem miejsc na organizację uroczystej gali;

j) bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodne komunikowanie się w mowie i piśmie;

k) znajomość dodatkowego języka obcego

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

1. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) redagowanie i współredagowanie ofert miasta na organizacje kongresów (bid).

b) przygotowywanie prezentacji multimedialnych w zakresie turystyki biznesowej.

c) prezentowanie krakowskiej oferty kongresowej zainteresowanym podmiotom odpowiedzialnym za lokalizację kongresów i konferencji międzynarodowych oraz spotkań motywacyjnych.

d) udział w międzynarodowych wydarzeniach targowych i promocyjnych z zakresu turystyki biznesowej.

e) organizacja wizyt inspekcyjnych – układanie programu wizyty, koordynacja pobytu gości.

f) współpraca z krakowskim środowiskiem naukowym przy pozyskiwaniu i realizowaniu wydarzeń kongresowych oraz konferencyjnych.

g) współpraca z obiektami konferencyjnymi oraz organizatorami konferencji i kongresów (PCO i DMC).

h) tworzenie i aktualizacja informacji na temat:

      1) krakowskich profesjonalnych organizatorów konferencji, kongresów i spotkań;

      2) krakowskich obiektów konferencyjnych;

      3) krakowskiej infrastruktury kongresowej i wystawienniczej;

      4) krakowskiej oferty okołokongresowej (hoteli, restauracji, wyposażenia, firm transportowych, oferty kulturalnej, etc.);

i) monitoring odbywających się w Krakowie konferencji, kongresów, targów i spotkań, pozyskiwanie danych statystycznych.

j) redagowanie treści do wydawnictw i na stronę internetową www.convention.krakow.pl

k) prowadzenie profilu społecznościowego Krakow Convention Bureau na Facebooku.

l) współpraca z innymi komórkami UMK w zakresie działalności Biura Kongresów.

m) współpraca z międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami branży kongresów i konferencji (tj. ICCA, MPI, WTO, ECM itp.).

n) współpraca z Poland Convention Bureau (POT) oraz biurami kongresów z różnych miast polskich.

o) współpraca z mediami w zakresie promocji krakowskiej oferty kongresowej.

p) współpraca z odpowiednimi służbami Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego.

q) udział w komisjach przetargowych w zakresie realizowanych spraw.

r) wykonywanie innych zadań dotyczących bieżącej pracy Biura Kongresów.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

b) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

c) stanowisko : referent lub podinspektor

d) miejsce pracy: Wydział ds. Turystyki ,

e) siedziba Wydziału: Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4,

f) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200 zł do 3.800 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

g) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

brak

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 5 maja 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 9 maja 2019 roku o godz. 8.00 w Sali 303 przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru