PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ANALIZ SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU MONITORINGU WIZYJNEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK 1 ETAT
(NR REF. 3-OC-2019)

 

   

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe z zakresu: gospodarki przestrzennej, geodezji, geografii, bezpieczeństwa wewnętrznego lub bezpieczeństwa narodowego.

c) Pozostałe wymagania określone w  art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

b) Znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym.

c) Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

d) Znajomość oprogramowania firmy ESRI (ArcGIS Desktop, ArcGIS PRO, ArcGIS Enterprise )

e) Znajomość programów pakietu MS Office, w szczególności MS EXCEL.

f) Znajomość przepisów ustawy o Policji w zakresie zadań i uprawnień.

g) Znajomość przepisów ustawy o Strażach gminnych w zakresie zadań i uprawnień.

h) Znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem.

i) Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności umożliwiającego pracę na w/w stanowisku.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Przygotowywanie analiz i raportów z zakresu bezpieczeństwa w Mieście.

b) Budowa, rozwój i aktualizacja Mapy Bezpieczeństwa.

c) Bieżąca współpraca ze służbami, inspekcjami i strażami w zakresie stanu bezpieczeństwa w mieście.

d) Monitorowanie skuteczności systemu monitoringu wizyjnego.

e) Przygotowanie i bieżąca aktualizacja danych przestrzennych z obszaru zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa ludności.

f) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika referatu.

  

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Referent / Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, os. Zgody 2.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000 zł do 4.000 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Dyspozycyjność.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 5 maja 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 14 maja 2019 roku o godz. 8.00 w Sali 303, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-24 11:29:48
MAŁGORZATA KOTLIŃSKA
 Edycja
2019-05-24 11:28:45
MAŁGORZATA KOTLIŃSKA
 Edycja
2019-05-24 11:28:07
MAŁGORZATA KOTLIŃSKA
 Edycja
2019-05-08 12:09:24
MAŁGORZATA KOTLIŃSKA
 Edycja
2019-05-08 12:08:41
MAŁGORZATA KOTLIŃSKA
 Edycja
2019-04-18 13:23:51
MAŁGORZATA KOTLIŃSKA
 Edycja
2019-04-18 13:01:06
MAŁGORZATA KOTLIŃSKA
 Edycja
2019-04-18 12:52:16
MAŁGORZATA KOTLIŃSKA
 Edycja
2019-04-18 12:01:46
MAŁGORZATA KOTLIŃSKA
 Edycja
2019-04-18 11:59:51
MAŁGORZATA KOTLIŃSKA
 Publikacja