PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO ADMINISTRATOR SYSTEMÓW LINUX - STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ - WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 ET. WYDZIAŁ INFORMATYKI
(NR REF. 7-IT-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

b) osoba będąca obywatelem polskim a także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.*zgodnie z art. 11 ust.3 ustawy

Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca współpracę z przełożonymi, współpracownikami i użytkownikami systemu informatycznego

 1. c) Wykształcenie wyższe z zakresu następujących dyscyplin naukowych: informatyka techniczna i telekomunikacja lub informatyka lub matematyka lub nauki fizyczne.

  lub

  Wykształcenie wyższe z zakresu dowolnych dyscyplin naukowych oraz doświadczenie zawodowe minimum 2 lata w charakterze informatyka w zakresie administrowania serwerami lub siecią informatyczną lub bazami danych potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).

  lub

  Wykształcenie wyższe z zakresu dowolnych dyscyplin naukowych oraz studia podyplomowe z zakresu dyscyplin wymienionych w pkt 1.

  Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

  a) Praktyczna znajomość budowy oraz funkcjonowania sprzętu serwerowego (w tym głównie serwery, półki dyskowe i macierze dyskowe) oraz umiejętność administrowania systemami operacyjnymi z rodziny Linux – Red Hat Enterprise, CentOS i Debian oraz zarządzania usługami sieciowymi i webowymi w tych systemach.

  b) Umiejętność zarządzania serwerami: www (Apache, Nginx), aplikacji (JBoss/WildFly, Tomcat), usługami sieciowymi oraz kontenerami (Docker).

  c) Posiadanie certyfikatów z zakresu z zakresu administracji i konfiguracji systemów operacyjnych z rodziny Linux (CentOS, Red Hat lub Debian).

  d) Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji (w tym znajomość normy PN-ISO/IEC 27001) oraz Znajomość rozwiązań do zdalnego zarządzania oprogramowaniem, monitoringu infrastruktury teleinformatycznej (m. in. Solarwinds, Zabbix).

  e) Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.

  f) Doświadczenie zawodowe w charakterze informatyka w zakresie administrowania (zarządzania) systemami serwerowymi lub sieciowymi potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności) oraz umiejętność zaawansowanego posługiwania się pakietem biurowym Microsoft Office, w tym szczególności Word, Excel, Outlook oraz OneNote.

  g) Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu.

   

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

   

  3.Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  a) Wykonywanie czynności związanych z obsługą użytkowników Systemu Informatycznego UMK oraz zarządzaniem wskazanymi serwerami i usługami informatycznymi Urzędu Miasta Krakowa, a także pełnienie roli Administratora Technicznego dla wskazanych serwerów oraz usług, w tym:

  • zarządzanie serwerami Linux (Red Hat Enteprise, CentOS, Debian), zarówno fizycznymi jak i wirtualnymi w środowisku VMware,

  • zarządzanie serwerami: www (Apache, Nginx), aplikacji (JBoss/WildFly, Tomcat), usługami sieciowymi oraz kontenerami (Docker),

  b) Dla usług i urządzeń wskazanych w ramach zakresu czynności:

  • zarządzanie umowami serwisowymi i licencjami,

  • zarządzanie schematami, dokumentacją, a także tworzenie instrukcji i charakterystyk usług,

  • planowanie rozbudowy i współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kraków w zakresie tej rozbudowy,

  • zarządzanie awariami, w tym prowadzenie rejestrów awarii,

  c) Monitorowanie kosztów poszczególnych funkcji i usług w zakresie zarządzanych zasobów.

  d) W ramach wykonywanych zadań oferujemy udział w wielu, dynamicznie rozwijających się projektach, możliwość rozwoju wiedzy oraz posiadanych umiejętności, również poprzez specjalistyczne szkolenia zewnętrzne, możliwość pracy w środowisku nowoczesnych technologii klasy Enterprise (zespół administratorów zarządza środowiskiem sieciowym, serwerowym i bazodanowym, składającym się ze sprzętu renomowanych producentów, system składający się z ok. 300 urządzeń aktywnych, ok. 3000 urządzeń końcowych w ok. 20 lokalizacjach na terenie Krakowa, ok. 200 serwerów i ok. 35 baz danych).

   

  4.Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

  • Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

  • Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

  • Miejsce pracy: Wydział Informatyki– Urząd Miasta Krakowa.

  • Lokalizacja: Kraków, ul. Basztowa 20.

  • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.500,- do 4.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 5 maja 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 9 maja 2019 roku o godz. 8 sala Konferencyjna Wydziału Informatyki III p ul. Basztowa 20 (wejście od ul. Zacisze 2 ) w Krakowie.

  O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

  o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

   

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   

   

   

   


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru