PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OBROTU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA (1 ETAT) WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
(NR REF. 1-SA-2019)


Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe, preferowana administracja.

c) Minimum półroczny staż w administracji publicznej.

d) Pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określone dla stanowisk urzędniczych: art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

a) Znajomość ustawy z dnia  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwał Rady Miasta Krakowa wydanych z jej upoważnienia, tj.:

-  uchwały nr CVII/2739/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

- uchwały nr XXVIII/241/03 Rady Miasta  Krakowa z dnia 22 października 2003 r.  w sprawie miejsc i obiektów oraz określonych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których ze względu na ich charakter obowiązuje stały zakaz prowadzenia sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych,

- uchwały nr CVII/2740/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.

b) Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

c) Znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

d) Znajomość ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (w zakresie kontroli przedsiębiorcy).

e) Znajomość procedur dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w szczególności od SA-1 do SA-3 (opublikowanych w BIP UMK).

f) Znajomość pakietu Microsoft Office.

g) Umiejętność przeprowadzania  rozmów  z klientami.

h) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku)

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Prowadzenie komputerowej ewidencji w zakresie wydanych zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi w podsystemie Coala.

b) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, tj.:

  • kompletowanie i sprawdzanie pod względem formalno - merytorycznym wniosków oraz ich zgodność z ustalonymi zasadami,

  • przygotowywanie wniosków pod opinię Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

  • przygotowywanie postanowień w zakresie opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

  • przygotowywanie zezwoleń i innych decyzji oraz postanowień,

  • prowadzenie rejestru zezwoleń oraz rozliczanie wykorzystania limitu,

  • naliczanie opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi i weryfikowanie zezwoleń pod kątem uiszczenia opłaty, wydawanie zezwoleń i zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń, przygotowywanie zwrotu ewentualnych nadpłat.

c) Obsługiwanie interesantów w zakresie realizowanych zadań.

d) Współpraca z organami kontrolnymi.

e) Przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

f)  Przeprowadzanie wizji lokalnych (oględzin) punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

g) Opracowywanie analiz,  informacji  dot. zakresu prowadzonych spraw.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko : Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Spraw Administracyjnych – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: 31-541 Kraków, Al. Powstania Warszawskiego 10.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 000 – 3 500 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa, zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie.

b) Dyspozycyjność – szczególnie w czasie akcji naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 23 kwietnia 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 26 kwietnia 2019 roku  o godz. 8.00 w Sali Lea UMK, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru