PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA
(NR REF. 3-OU-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. obywatelstwo polskie,

  3. wykształcenie wyższe z tytułem inżyniera,

  4. min. 3-letni staż pracy,

  5. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)

  6. uprawnienia techniczne w zakresie prac elektrycznych (E i D).

   

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a. umiejętności z zakresu sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ( rozdzielnice SZR, UPS i inne),

b. znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,,

c. znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r,

d. znajomość przepisów ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r,

e. znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r,

f. umiejętność obsługi programów komputerowych m.in. Office, programu kosztorysowego np. ZUZIA, AutoCad lub innych,

g. wiedza z zakresu sporządzania analiz zużycia mediów,

h. przygotowanie dokumentacji technicznej, weryfikacja kosztorysów inwestorskich robót elektrycznych, weryfikacja kosztorysów ofertowych, powykonawczych,

i. samodzielność pracy oraz własna inicjatywa,

j. umiejętność organizacji i planowania pracy.

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. nadzór nad stanem instalacji elektrycznych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji remontów oraz wykonywaniu nowych instalacji,

b. uczestnictwo w komisji typowania robót i sporządzaniu protokołów wraz z wytycznymi dotyczącymi remontów, wykonania instalacji elektrycznych, wymiany oświetlenia,

c. inicjowanie wprowadzenia koniecznych zmian związanych z technologią wykonania oraz ewentualnych zamian materiałów, udział w odbiorach częściowych oraz końcowych robót budowlanych - elektrycznych,

d. przygotowanie dokumentacji technicznej, wykonywanie kosztorysów inwestorskich robót elektrycznych, weryfikacja kosztorysów ofertowych i powykonawczych,

e. przygotowanie wniosków o uzyskanie pozwoleń konserwatorskich i pozwoleń na budowę w zakresie robót elektrycznych, ustalanie zakresu prac elektrycznych oraz przygotowanie wytycznych do opracowywanych projektów technicznych,

f. udział w przeglądach bieżących, rocznych oraz pięcioletnich stanu technicznego instalacji elektrycznych budynków Urzędu Miasta Krakowa,

g. opracowywanie harmonogramów zadań remontowych i inwestycyjnych w zakresie prac elektrycznych,

h. sporządzanie sprawozdań dotyczących bilansowych nośników infrastruktury ciepłowniczej,

i. prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie analiz zużycia energii elektrycznej i gazu,

j. udział w posiedzeniach Krakowskiej Grupy Zakupowej oraz w pracach komisji przetargowych.

 

4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy, w przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

b. wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

c. stanowisko: inspektor,

d. miejsce pracy: Wydział Obsługo Urzędu,

e. siedziba Wydziału: Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4

f. wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 800 – 4 200 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy

o pracę zawartej na czas określony,

g. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 5 maja 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 9 maja 2019 roku o godz. 8ºº w Sali Lea UMK, przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowania się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip. krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

.

 

 

 

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru