PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY SPECJALISTA - PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA DS. KULTURY W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA - PRZEDŁUŻENIE TERMINU
(NR REF. 2-KD-2019)
Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe.

c) Minimum 4-letni staż pracy w zakresie zarządzania kulturą.

d) Pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określone dla stanowisk urzędniczych: art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Przedstawienie koncepcji pracy na stanowisku Głównego Specjalisty – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury.

b) Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

c) Ogólna znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie gminy (ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, Statut Miasta Krakowa).

d) Znajomość przyjętych uchwałami Rady Miasta Krakowa uregulowań Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do 2030 oraz Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030.”

e) Wiedza o podejmowanych na poziomie krajowym i międzynarodowym programach i kierunkach działań związanych z kulturą w zakresie ich wpływu na funkcjonowanie i rozwój kulturalnej mapy Krakowa.

f) Orientacja w założeniach krakowskiej polityki związanej ze sferą kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego oraz w obszarze funkcjonowania miejskich instytucji kultury.

g) Komunikatywność, kreatywność i zorientowanie na osiąganie rezultatów.

h) Biegła znajomość języka angielskiego.

i) Doświadczenie w zakresie umiejętności planowania i koordynowania projektów/programów rozwojowych lub opracowywania branżowych planów/polityk strategicznych.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Monitorowanie realizacji i analiza ewaluacyjna Programu Rozwoju Kultury Krakowa do roku 2030 przyjętego uchwałą Nr LXXIX/1933/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r.

b) Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu optymalne wykorzystanie i uwalnianie nowych potencjałów dla sektora miejskiej kultury i kreatywności.

c) Dokonywanie analizy i oceny sytuacji Miasta oraz współuczestniczenie w opracowywaniu branżowych planów strategicznych w obszarze miejskiej kultury i kreatywności.

d) Proponowanie rozwiązań i wykorzystywanie doświadczeń krajowych oraz zagranicznych w wypracowywaniu miejskich polityk dla sektora kultury.

e) Współpraca ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces wdrażania Programu Rozwoju Kultury Krakowa.

f) Pozyskiwanie dla Miasta istotnych wydarzeń konferencyjnych i kongresów krajowych oraz międzynarodowych z obszaru kultury i dziedzictwa oraz koordynacja zadań z tym związanych.

g) Kreowanie założeń nowoczesnych programów rozwojowych dla poszczególnych sektorów miejskiej kultury.

h) Przygotowywanie rozwiązań mających na celu równoważenie elementów rozwojowych z koniecznymi działaniami na rzecz zabezpieczenia, utrzymania i właściwej opieki nad dziedzictwem kulturowym Krakowa oraz koordynacja ich realizacji.

i) Udział w pracach zespołów, komisji, związków i innych branżowych gremiów, zgodnie z odrębnymi dyspozycjami Prezydenta Miasta Krakowa oraz współpraca z instytucjami i innymi podmiotami.

j) Uczestniczenie w zespołach zadaniowych, opracowujących dokumenty o charakterze programowym lub opiniującym je.

k) Udzielanie Prezydentowi Miasta Krakowa wsparcia w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności, w szczególności:

- współpracując z organami administracji rządowej, samorządowej, parlamentarzystami i środowiskami branżowymi w zakresie przygotowywania odpowiednich programów, analiz i ocen,

- śledząc na bieżąco inicjatywy ustawodawcze oraz analizując projekty ustaw i innych aktów prawnych, w zakresie ich wpływu na funkcjonowanie i rozwój kulturalnej mapy Krakowa,

- inicjując działania zmierzające do kształtowania i promowania edukacji kulturalnej dla Krakowa,

- reprezentując Prezydenta podczas wydarzeń o charakterze kulturalnym,

- uczestnicząc we wskazanych przez Prezydenta pracach komisji konkursowych,

- współpracując i współdziałając z kierownikami pionów oraz innymi Pełnomocnikami Prezydenta Miasta Krakowa, komórkami organizacyjnymi UMK, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz innymi instytucjami, w zakresie przygotowywania i wdrażania programów, projektów i działań, wpływających na problematykę rozwoju kultury Krakowa.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego na stanowisku urzędniczym, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Miejsce pracy: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

d) Stanowisko: Główny Specjalista – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury.

e) Lokalizacja: Kraków,  Plac Wszystkich Świętych 3-4.

f) Wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem funkcyjnym z przedziału  6 500 zł - 7 700 zł brutto, dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy z przedziału 5 % - 20 % wynagrodzenia zasadniczego, możliwość przyznania innych składników wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Krakowa.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie – udział w spotkaniach i projektach, odbywających się w różnych lokalizacjach na terenie Krakowa, kraju lub za granicą.

b) Dyspozycyjność – wymagana.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 5 maja 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 9 maja 2019 roku o godz. 9.00 w Sali 303 UMK, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby, które uzyskają pozytywny wynik z testu, zobowiązane są do przesłania koncepcji pracy na stanowisku Głównego Specjalisty – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury, na adres e-mailowy: Barbara.Skrabacz-Matusik@um.krakow.pl w terminie do 13 maja 2019 roku, do  godz. 8.00.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.


 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru