PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE FINANSÓW I PROJEKTÓW OŚWIATOWYCH - WYDZIAŁU EDUKACJI UMK 1 ET WYDZIAŁ EDUKACJI
(NR REF. 4-EK-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. a) Obywatelstwo polskie,

  b) Wykształcenie wyższe: ekonomiczne lub inne wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu rachunkowości.

  c) Co najmniej 2-letni staż pracy , w tym minimum 1 rok w służbach finansowych.

  d) Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych.

  Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

  a) znajomość ustaw: Prawo oświatowe,

  b) znajomość ustawy – Karta Nauczyciela,

  c) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w podstawowym zakresie,

  d) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i o samorządzie powiatowym,

  e) znajomość ustawy: o finansowaniu zadań oświatowych,

  f) znajomość ustawy: o finansach publicznych,

  g) znajomość struktury krakowskiej oświaty,

  h) umiejętność klarownego formułowania myśli,

  i) biegłość w posługiwaniu się komputerem, dobra znajomość pakietu MS Office,

  j) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

   

  *„staż pracy” rozumiany jako okres zatrudnienia, do którego zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, aktu powołania, mianowania, wyboru) *„doświadczenie zawodowe” rozumiane jako okres nabywania umiejętności w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno – prawną, staż, praktykę, wolontariat, prowadzoną działalność gospodarczą itp.*wykształcenie - w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

   

  3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

   

  1. Realizacja zadań na rzecz samorządowych przedszkoli oraz młodzieżowych domów kultury,

  w szczególności:

  a) przygotowywanie projektu budżetu oraz danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

  b) analizowanie i akceptacja pod względem merytorycznym i finansowym planów dochodów

  i wydatków,

  c) analizowanie powiadomień o dokonanych zmianach w planie wydatków budżetowych - stosownie do aktualnych rozwiązań kompetencyjnych pomiędzy Wydziałem Budżetu Miasta a Wydziałem Edukacji,

  d) sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania budżetu poprzez kompletowanie materiałów oraz weryfikacji poprawności zapisów.

  e) prowadzenie analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karta Nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

  2. Przygotowywanie informacji nt. wykonania wydatków bieżących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

  3. Nadzór nad realizacją spraw finansowych związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków dzielnic oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego.

  4. Koordynowanie działań związanych z zawieraniem umów przez jednostki podległe Wydziałowi

  w ramach grupy zakupowej.

  5. Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej korzystania ze środowiska.

  6. Przygotowywanie korespondencji do placówek w zakresie tematycznym związanym

  z budżetem, załatwianie spraw związanych z bieżącą korespondencją.

  7. Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora Wydziału oraz kierownika referatu.

  4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

  b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

  c) Stanowisko : Referent lub Podinspektor

  d) Miejsce pracy: Wydział Edukacji,

  e) Siedziba Wydziału: Kraków, ul. Stachowicza 18,

  f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 000 zł do 3 600 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

  g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

  Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

  a) możliwość pracy w terenie w przypadku przeprowadzania kontroli

   

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do dnia 22 kwietnia 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 25 kwietnia 2019 roku o godz. 8:00 Sala nr 511 Vp. Budynek UMK przy u. Stachowicza 18 w Krakowie.

   

  O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

  o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   

   

   


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru