PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRAW JAZDY W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK
(NR REF. 1-KM-2019)

 

Oferujemy:
  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
  3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
  4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
  5. Dostęp do najnowszych technologii.
  6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
  7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
  8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
  9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe.

c) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) Znajomość przepisów ustawy o kierujących pojazdami, a w szczególności rozdziałów dot. wydawania praw jazdy, badań lekarskich, badań psychologicznych, wymagań w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne, zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.

b) Znajomość Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

c) Znajomość Rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

d) Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

e) Znajomość przepisów dotyczących samorządu terytorialnego.

f) Umiejętność klarownego formułowania myśli w mowie.

g) Duża odporność na stres i zdolność do pracy pod presją stron.

h) Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

i) Znajomość języków obcych (angielski, ukraiński) na poziomie minimum dobrym.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) Przyjmowanie wniosków o wydanie lub wymianę dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.

b) Wydawanie lub odmowa wydania uprawnień do kierowania pojazdami.

c) Użytkowanie systemów dedykowanych dla zajmowanego stanowiska.

d) Opracowanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych na stanowisku spraw oraz systematyzowanie i archiwizacja akt.

e) Prowadzenie korespondencji w sprawach wydawania lub wymiany dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonywanie czynności związanych ze współpracą z innymi urzędami, Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego oraz organami ścigania.

f) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko : Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

g) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 

a) praca zgodnie z harmonogramem od poniedziałku do soboty z przedziału 7.30 – 18,00

b) dyspozycyjność

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe - oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 15 kwietnia 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 18 kwietnia 2019 roku o godz. 08.00 w Sali Lea UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru