PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PARTYCYPACJI W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK (2 etaty)
(NR REF. 6-SZ-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:


1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe z dziedziny nauk społecznych.

c) Co najmniej 6 miesięczny staż pracy w administracji publicznej.

d) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Ogólna znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym i ustawy

o samorządzie powiatowym.

b) Ogólna znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

c) Ogólna znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa.

d) Ogólna znajomość zagadnień związanych z działaniem Wydziału Polityki Społecznej

i Zdrowia.

e) Ogólna znajomość uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

f) Znajomość zagadnień związanych z szeroko pojętym społeczeństwem obywatelskim, partycypacją społeczną oraz procesem prowadzenia konsultacji społecznych na poziomie samorządu.

g) Portfolio - wykaz zrealizowanych przedsięwzięć (lub przedsięwzięć, w których kandydat brał udział wraz z podaniem roli) z zakresu komunikacji społecznej, PR, itp.

h) Zdolności interpersonalne, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie

w sytuacjach stresowych, kreatywność.

i) Znajomość MS Office, w tym przede wszystkim MS Word, MS Excel.

j) Znajomość języka angielskiego.

k) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzji o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku)

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

a) Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym.

b) Realizacja działań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków w związku

z uchwałą nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

c) Weryfikacja oraz nadzór realizacji rocznego planu konsultacji w Gminie Miejskiej Kraków.

d) Współpraca z koordynatorami konsultacji w komórkach organizacyjnych UMK/miejskich jednostkach organizacyjnych w związku z realizowanymi

i planowanymi procesami konsultacyjnymi.

e) Prowadzenie i moderowanie spotkań otwartych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w związku z realizowanymi procesami konsultacyjnymi.

f) Przygotowanie i realizacja badań społecznych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi, we współpracy z komórkami organizacyjnymi UMK oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi, a także wyspecjalizowanymi podmiotami zewnętrznymi.

g) Współpraca z ekspertami oraz instytucjami z obszaru dialogu społecznego

w zakresach wymagających specjalistycznej wiedzy, narzędzi, doświadczenia

i umiejętności.

h) Promocja idei dialogu społecznego oraz propagowanie wiedzy dotyczącej partycypacji społecznej i konsultacji społecznych wśród mieszkańców Krakowa m.in. poprzez kampanie społeczne i promocyjno-wizerunkowe.

i) Przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, umów i zleceń oraz innych dokumentów strategicznych wymaganych w procesie realizacji w/w uchwały.

j) Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski Komisji Rady Miasta Krakowa z zakresu prowadzonych spraw.

k) Archiwizacja dokumentów wytworzonych przez Referat.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Bracka 10 (planowane przeniesienie Referatu do nowej siedziby : Kraków, ul. Dekerta 24.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.600,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie.

b) Dyspozycyjność.

Udział w spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, praca w weekendy, podczas organizowanych imprez związanych z promocją partycypacji.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 8 kwietnia 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 12 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 w Sali Portretowej przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru