PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PARTYCYPACJI W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK
(NR REF. 5-SZ-2019)

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe z dziedziny nauk społecznych.

c) Co najmniej 6 miesięczny staż pracy w administracji publicznej.

d) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Ogólna znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym i ustawy

o samorządzie powiatowym.

b) Ogólna znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

c) Ogólna znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa.

d) Ogólna znajomość zagadnień związanych z działaniem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

e) Znajomość zagadnień związanych z szeroko pojętym społeczeństwem obywatelskim, partycypacją społeczną oraz procesem prowadzenia konsultacji społecznych na poziomie samorządu.

f) Znajomość właściwej uchwały Rady Miasta Krakowa ws. Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

g) Zdolności interpersonalne, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, kreatywność.

h) Znajomość MS Office, w tym przede wszystkim MS Word, MS Excel.

i) Znajomość języka angielskiego.

j) Potwierdzone certyfikatami lub innymi dokumentami umiejętności z zakresu wdrażania systemów informatycznych lub programowania.

k) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzji o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym.

b) Realizacja właściwej uchwały Rady Miasta Krakowa ws. Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

c) Monitoring prac poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych oraz działań podejmowanych przez Rady Dzielnic Miasta Krakowa w ramach budżetu obywatelskiego.

d) Dokonywanie oceny formalnej projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego.

e) Opracowywanie zestawień statystycznych, raportów, informacji prasowych związanych z realizacją budżetu obywatelskiego.

f) Współpraca z komórkami organizacyjnymi UMK/miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przeprowadzenia kampanii promocyjno-informacyjnej budżetu obywatelskiego.

g) Obsługa modułu platformy elektronicznej służącej obsłudze procesu budżetu obywatelskiego.

h) Udział w spotkaniach, grupach roboczych, posiedzeniach zespołów, dyżurach informacyjnych dotyczących budżetu obywatelskiego.

i) Obsługa kancelaryjno-biurowa Zespołu ds. budżetu obywatelskiego oraz Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

j) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, umów i zleceń oraz innych dokumentów strategicznych wymaganych w procesie realizacji budżetu obywatelskiego w Gminie Miejskiej Kraków.

k) Przygotowywanie pism urzędowych (odpowiedzi na pisma stron, odpowiedzi na interpelacje radnych i inne).

l) Opracowywanie i obsługa umów związanych z wdrażaniem budżetu obywatelskiego w Gminie Miejskiej Kraków.

m) Archiwizacja dokumentacji z zakresu realizowanego zadania.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Bracka 10 (planowane przeniesienie Referatu do nowej siedziby : Kraków, ul. Dekerta 24.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.600,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie.

b) Dyspozycyjność.

Udział w posiedzeniach Rady Budżetu Obywatelskiego, udział w spotkaniach dotyczących budżetu obywatelskiego, praca w weekendy, podczas organizowanych imprez związanych

z promocją partycypacji.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 8 kwietnia 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 12 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 w Sali Portretowej przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru