PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. MŁODZIEŻY W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK
(NR REF. 4-SZ-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:


1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe.

c) Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z realizacją zadań na rzecz pracy z młodzieżą, promocją, marketingiem lub public relations lub działalnością społeczną oraz analizą dokumentów prawnych i ich stosowania.

d) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Ogólna znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym.

a) Znajomość przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

b) Znajomość przepisów ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w zakresie zasad rozliczania dotacji.

c) Znajomość uchwały nr VII/125/19 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2019-2023.

d) Znajomość dobrych praktyk (działań) realizowanych w ramach programu aktywizacji społecznej młodzieży „Młody Kraków” z lat 2009-2018.

e) Znajomość z zakresu przygotowywania umów, pism urzędowych, realizacji projektów oraz wydarzeń.

f) Ogólna znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa.

g) Ogólna znajomość zagadnień związanych z działaniem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

h) Znajomość MS Office, w tym przede wszystkim MS Word, MS Excel.

i) Wiedza i umiejętności praktyczne związane promocją, marketingiem lub public relations

j) Znajomość języka angielskiego.

k) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzji o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:


a) Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

b) Realizacja działań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków na rzecz programu aktywizacji społecznej młodzieży w Krakowie pod nazwą „Młody Kraków 2.0”.

c) Przygotowanie, nadzorowanie i kontrolowanie realizacji umów zawartych z organizacjami pozarządowymi w ramach działania Referatu.

d) Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach realizacji bieżącej powierzonego zadania.

e) Przygotowywanie i rozliczanie umów w ramach przydzielonego zadania.

f) Kontrolowanie realizacji podpisanych umów w ramach przydzielonego zadania.

g) Współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami zajmującymi się dzieci i młodzieży.

h) Prowadzenie działań promujących ofertę Gminy Miejskiej Kraków dla młodzieży oraz zadania wynikające z programu „Młody Kraków 2.0”.

i) Prawidłowe i terminowe przygotowywanie dokumentów do terminowego przekazywania dotacji na realizację zadań własnych gminy związanych z integracją młodzieży w sposób zgodny z zasadami i trybem jej udzielania określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedkładanie wniosków o przekazanie dotacji do Wydziału Finansowego zgodnie z instrukcją określającą zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Krakowa.

j) przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, umów i zleceń oraz innych dokumentów strategicznych wymaganych w procesie realizacji w/w programów,

k) Archiwizacja dokumentów wytworzonych przez Referat.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, os. Centrum C 10 (planowane przeniesienie Referatu do nowej siedziby : Kraków, ul. Dekerta 24.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.600,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 10 kwietnia 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 17 kwietnia 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Konferencyjnej, Kraków,
os. Zgody 2

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


 

 

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru