PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH ORAZ KONTROLI WTÓRNEGO OBROTU LOKALAMI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
(NR REF. 4-GS-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. Wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe: prawo, geodezja,

c) Co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub kancelariach prawnych.

d) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi.

b) Znajomość ustawy o własności lokali.

c) Znajomość kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej, prawa rzeczowego i zobowiązań.

d) Znajomość ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

e) Znajomość ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

f) Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.

g) Znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego.

h) Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie.

i) Umiejętność prowadzenia rozmów ze stronami w sprawach z zakresu działania danego stanowiska.

j) Ukończone studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości lub zarządzania nieruchomościami.

k) Orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające możliwości wykonywania czynności na danym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Prowadzenie postępowań dotyczących:

 regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w tym podejmowania czynności związanych ze zmianą wysokości udziałów przynależnych do wyodrębnionych lokali,

 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych lub ich części na rzecz właścicieli w budynkach położonych na gruncie nie spełniającym wymogu działki budowlanej,

 kontroli wtórnego obrotu lokalami mieszkalnymi nabytymi uprzednio od Gminy Miejskiej Kraków z bonifikatą.

b) Gromadzenie materiału dokumentacyjnego w wyżej wymienionych sprawach, w tym dokumentacji prawno-geodezyjnej.

c) Badanie i analiza treści ksiąg wieczystych.

d) Przygotowywanie wniosków o wykreślenie obciążeń z hipoteki i innych wpisów do ksiąg wieczystych.

e) Archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

f) Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.

g) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału oraz Kierownika Referatu.

 

4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Skarbu Miasta – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Kasprowicza 29

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.600,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

5. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie: przeprowadzanie/udział w wizjach terenowych w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 31 marca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 9 kwietnia 2019 roku o godz. 8.00 Sala Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru