PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ORGANIZACYJNYCH W WYDZIALE DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI UMK 1 ET. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI
(NR REF. 4-PI-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

b) Obywatelstwo polskie,

c) Wykształcenie wyższe z dziedziny nauk społecznych.

d) Minimum 3 lata stażu pracy, w tym min. 1 rok stażu w administracji publicznej na stanowisku związanym z obsługą finansowo-księgową.

 1. Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

  a) Znajomość przepisów w zakresie rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, klasyfikacji budżetowej.

  b) Zdolności interpersonalne, umiejętność współpracy, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

  c) Umiejętność wyszukiwania, interpretacji i stosowania przepisów prawnych związanych z finansami.

  d) Doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów finansowych związanych

  z rozliczaniem projektów unijnych.

  e) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające możliwości wykonywania czynności na danym stanowisku).

   

  *„staż pracy” rozumiany jako okres zatrudnienia, do którego zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, aktu powołania, mianowania, wyboru) *„doświadczenie zawodowe” rozumiane jako okres nabywania umiejętności w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno – prawną, staż, praktykę, wolontariat, prowadzoną działalność gospodarczą itp.*wykształcenie - w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

   3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  a) Przygotowywanie planu budżetu Wydziału w części dot. realizacji zadań bieżących we współpracy z kierownikami w zakresie ich zadań budżetowych;

  b) Przygotowywanie miesięcznych harmonogramów wydatków Wydziału i zmian

  w harmonogramie wydatków;

  c) Przygotowywanie okresowych sprawozdań z realizacji budżetu Wydziału;

  d) Przygotowywanie wniosków dotyczących zmian w budżecie Wydziału;

  e) Przygotowywanie wniosków o uwalnianie niewykorzystanych środków związanych

  z umowami i zleceniami;

  f) Bieżące monitorowanie realizacji zadań budżetowych przez poszczególne komórki organizacyjne Wydziału;

  g) Obsługa programów w zakresie obsługi finansowej (STRADOM, WYBUD, GRU).

   

  4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

  b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

  c) Stanowisko : Inspektor,

  d) Miejsce pracy: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK

  e) Siedziba Wydziału: Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4,

  f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 500 zł do 4 000 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

  g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

   

  Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

  a) możliwość pracy w terenie  -   NIE

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do dnia 7 kwietnia 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 11 kwietnia 2019 roku o godz. 8:00 sala Portretowa Budynek UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3- 4 w Krakowie.

   

  O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

  o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   

   


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru