PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE NADZORU NAD SPÓŁKAMI I FUNDACJAMI W BIURZE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO UMK (3 ETATY)
(NR REF. 3-NW-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. Wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe: nauki prawne, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości.

c) Co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, kancelariach prawnych, działaniach controlingu lub Nadzoru Właścicielskiego przedsiębiorstw, kancelariach audytorskich, bankach.

d) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Znajomość kodeksu spółek handlowych.

b) Znajomość ustawy o gospodarce komunalnej.

c) Znajomość ustawy o rachunkowości.

d) Znajomość ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (w zakresie spółek z udziałem samorządu terytorialnego).

e) Znajomość ustawy o ograniczeniu prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

f) Znajomość zagadnień z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami.

g) Znajomość kodeksu cywilnego.

h) Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.

i) Znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego.

j) Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej.

k) Znajomość ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

l) Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie.

m) Znajomość zagadnień związanych z zakresem działania Biura Nadzoru Właścicielskiego.

n) Znajomość spółek Gminy Miejskiej Kraków i zakres ich podstawowego działania.

o) Zdany egzamin na członka rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa.

p) Orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Prowadzenie postępowań zmierzających do utworzenia nowych spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

b) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw organizacyjnych spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

c) Gromadzenie dokumentacji finansowo-ekonomicznej spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

d) Gromadzenie i rejestrowanie protokołów i uchwał zgromadzeń i organów nadzorczych oraz dokumentów normatywnych spółek i fundacji.

e) Prowadzenie monitoringu sytuacji finansowo-ekonomicznej spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

f) Przygotowywanie okresowych informacji i wniosków na temat funkcjonowania spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

g) Prowadzenie procedur zbywania akcji i udziałów spółek z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

h) Prowadzenie procedur zmierzających do przekształceń spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

i) Prowadzenie procedur zmierzających do likwidacji spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

j) Prowadzenie wykazu kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Miejskiej Kraków i procedur wyboru członków rad nadzorczych spółek i organów fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

k) Prowadzenie monitoringu działania rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

l) Prowadzenie formalno-organizacyjnej obsługi zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy spółek z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

m) Przygotowywanie uchwał walnych zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

n) Monitorowanie wdrażania zasad kształtowania wynagradzania członków organów spółek,

o) Sporządzanie analiz, opracowań i innych dokumentów dotyczących spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

p) Prowadzenie procedur zmierzających do wniesienia wkładów pieniężnych i niepieniężnych, w tym nieruchomości, do spółek prawa handlowego oraz wkładów niepieniężnych na majątek tworzonych fundacji.

q) Nadzór w zakresie przestrzegania warunków zawartych umów.

r) Udzielanie informacji i wyjaśnień organom wyższych instancji, sądom i innym instytucjom.

s) Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interwencje, skargi oraz interpelacje radnych, posłów i senatorów RP.

t) Aktualizacja i publikacja w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej

u) Archiwizowanie dokumentacji.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Biuro Nadzoru Właścicielskiego – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Lokalizacja: Biurowiec Meduza ul. Mogilskiej 65 ( w połowie roku zmian lokalizacji miejsca pracy na siedzibę Biura Nadzoru Właścicielskiego, Kraków, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16.

 

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 28 marca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 5 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 w Sali Portretowej przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru