PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE - CENTRUM WSPIERANIA INWESTORÓW I INNOWACYJNEJGOSPODARKI W WYDZIALE DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI UMK 1 ET. WYDZIAŁ DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI
(NR REF. 2-PI-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

b) Obywatelstwo polskie,

c) Wykształcenie wyższe z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 1.  

  2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

  a) Ogólna orientacja w zakresie sytuacji gospodarczej miasta i regionu, w tym znajomość zagadnień związanych z realizacją przedsięwzięć biznesowych, w szczególności kwestii prawnych (informacje na ten temat są do znalezienia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz Miejskiej Prezentacji Internetowej: http://www.bip.krakow.pl; www.krakow.pl/biznes; www.business.krakow.pl).

  b) Co najmniej dobra praktyczna znajomość języka angielskiego w zakresie niezbędnym do pisemnej komunikacji z firmami, instytucjami itp. w tematach związanych z promocją gospodarczą, inwestycyjną, obsługą inwestorów.

  c) Umiejętność przygotowania tekstów o charakterze informacyjnym lub promocyjnym dot. zakresu działania Oddziału.

  d) Co najmniej dobra praktyczna znajomość języka angielskiego w zakresie niezbędnym do ustnej komunikacji.

  e) Znajomość zasad i narzędzi marketingowych w zakresie promocji gospodarczej i inwestycyjnej.

  f) Zdolności interpersonalne, umiejętność prowadzenia negocjacji.

  g) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające możliwości wykonywania czynności na danym stanowisku).

  *„staż pracy” rozumiany jako okres zatrudnienia, do którego zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, aktu powołania, mianowania, wyboru) *„doświadczenie zawodowe” rozumiane jako okres nabywania umiejętności w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno – prawną, staż, praktykę, wolontariat, prowadzoną działalność gospodarczą itp.*wykształcenie - w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

   

  1. Redagowanie pism i informacji pisemnych związanych z zakresem działania Oddziału, w tym w szczególności propozycji wywiadów, tekstów promocyjnych, komentarzy, przemówień itp.

  2. Przygotowywanie koncepcji udziału, organizacja i udział w krajowych i zagranicznych targach i imprezach, mających na celu przyciąganie inwestorów, promocję gospodarczą i inwestycyjną Krakowa.

  3. Udział w imprezach, spotkaniach roboczych, szkoleniach i konferencjach dot. zagadnień obsługi inwestorów i innowacyjnej gospodarki.

  4. Współpraca z firmami, instytucjami i jednostkami samorządu gospodarczego oraz podmiotami zajmującymi się szeroko rozumianą obsługa inwestorów i promocją w ww. zakresie.

  5. Promocja gospodarcza i inwestycyjna miasta we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi UMK.

  6. Współpraca w zakresie projektów i wydarzeń o charakterze promocyjnym, realizowanych pomiędzy samorządem, przedstawicielami nauki i przedstawicielami biznesu.

   

  4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

  b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

  c) Stanowisko : Podinspektor lub Inspektor

  d) Miejsce pracy: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK

  e) Siedziba Wydziału: Kraków, ul. Bracka 1.

  f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 000 zł do 4 000 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

  g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

   

  Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

  a) możliwość pracy w terenie( spotkania poza siedzibą Wydziału)

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do dnia 25 marca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 28 marca 2019 roku o godz. 8:00 sala Kupiecka Budynek UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3- 4 w Krakowie.

   

  O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

  o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   

   

   


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru