PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ORGANIZACYJNYCH W WYDZIALE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UMK (1 ETAT)
(NR REF. 2-KS-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe – dziennikarstwo, politologia, administracja publiczna.

c) Minimum dwuletni staż pracy w administracji publicznej.

d) Minimum roczny staż pracy w kontaktach z mediami.

e) Pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość przepisów Ustawy o samorządzie gminnym.

b) Znajomość przepisów Ustawy prawo prasowe.

c) Znajomość przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

d) Umiejętność konstrukcji informacji prasowych.

e) Znajomość struktury UMK i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków.

f) Znajomość miejskich serwisów internetowych.

g) Znajomość mediów lokalnych i ogólnopolskich oraz mediów społecznościowych i serwisów opiniotwórczych.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Obsługa aplikacji wspomagających pracę Urzędu.

b) Opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski komisji RMK, interwencje poselskie i senatorskie oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie działania stanowiska.

c) Przygotowanie korespondencji i prowadzenie dokumentacji w zakresie działania stanowiska oraz ich archiwizowanie.

d) Załatwianie spraw w zakresie działania stanowiska wynikających z bieżącej korespondencji.

e) Nadzorowanie poprawności i terminowości odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych Miasta Krakowa oraz terminowej realizacji uchwał RMK, skarg, wniosków o udostępnienie informacji publicznej dotyczących zadań Wydziału.

f) Koordynowanie w Wydziale spraw związanych z publikowaniem informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w zakresie kompetencji Wydziału.

g) Koordynowanie spraw w zakresie realizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu.

h) Monitorowanie obiegu poczty w Wydziale, przyjmowanie, przegląd, rejestrowanie pism wpływających do Wydziału oraz przekazywanie zadekretowanej korespondencji do poszczególnych referatów Wydziału. Obsługa elektronicznej skrzynki wydziałowej oraz aplikacji SERVO-EPUAP.

i) Prowadzenie spraw osobowych pracowników Wydziału.

j) Przygotowywanie pism dotyczących spraw załatwianych na stanowisku.

k) Prowadzenie obsługi sekretariatu dyrekcji Wydziału Komunikacji Społecznej.

l) Prowadzenie rejestrów procedur zewnętrznych i wewnętrznych oraz poleceń i zarządzeń Dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej, a także rejestrów upoważnień i pełnomocnictw.

m) Zaopatrywanie Wydziału w środki trwałe, wyposażenie i materiały biurowe.

 

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Komunikacji Społecznej – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200,- do 3.800,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Dyspozycyjność.

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 24 marca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 28 marca 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Lea, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

  


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru