PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ZDROWIA W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK
(NR REF. 2-SZ-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

 1. Wymagania niezbędne (formalne):

  a) Obywatelstwo polskie.

  b) Wykształcenie wyższe: zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, administracja publiczna.

  c) Co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

  d) Pozostałe wymagania określone  art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

  Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

  a) Znajomość ustaw:

  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

  • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych;

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

  b) Znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania administracji publicznej.

  c) Znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa.

  d) Znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce.

  e) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

  i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

   

  Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  a) Analiza i ocena potrzeb zdrowotnych mieszkańców Krakowa oraz czynników powodujących ich zmiany, w szczególności poprzez nadzorowanie realizacji raportu o stanie zdrowia mieszkańców w danym roku.

  b) Analiza dostępności do świadczeń zdrowotnych:

  • analiza czasu oczekiwania na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wg danych z Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej (CTIM) oraz Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (MOW NFZ) – planowane 4 analizy wraz z porównaniem kwartałów,

  • analiza świadczeń szpitalnych,

  • analiza o leczeniu uzdrowiskowym w podziale na poszczególne rodzaje leczenia uzdrowiskowego oraz czasie oczekiwania na realizację leczenia.

  c) Realizacja obowiązków Miasta Krakowa w zakresie zadań związanych z zachowaniem

  i rozwojem funkcji leczniczych Uzdrowiska Swoszowice, w szczególności poprzez nadzór nad stosownymi dokumentami związanymi z jego funkcjonowaniem.

  d) Nadzór i koordynacja zadania dotyczącego stwierdzania zgonów osób zmarłych

  w granicach administracyjnych Miasta Krakowa.

  e) Współpraca z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym w zakresie realizacji przez niego obowiązków wskazanych w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w szczególności w zakresie prowadzenia działalności zapobiegawczej zakresie przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i działalności oświatowo-zdrowotnej.

  f) Nadzór i koordynacja działalności telefonicznej całodobowej informacji medycznej dla mieszkańców Miasta Krakowa („Całodobowy Telefon Informacji Medycznej”).

  g) Opracowywania informatorów dla mieszkańców Krakowa w zakresie dostępności do poszczególnych świadczeń zdrowotnych.

  h) Organizacja imprez plenerowych i konferencji dotyczących programów profilaktyki

  i promocji zdrowia, w tym zapewnienie uczestnictwa podmiotów wykonujących badania profilaktyczne na imprezach profilaktycznych organizowanych przez Referat, nadzór nad badaniami w czasie tych imprez, organizacja stoiska informacyjnego i dyżurów pracowników.

  i) Współpraca z Zarządem Budynków Komunalnych w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi przeznaczonymi na realizowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

   

  Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

  b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

  c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

  d) Miejsce pracy: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – Urząd Miasta Krakowa.

  e) Lokalizacja: Kraków, ul. Czerwieńskiego 16 (planowane przeniesienie Referatu do nowej siedziby: Kraków, ul. Dekerta 24).

  f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.600,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

  g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

   

  Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

  a) Możliwość pracy w terenie.

  b) Dyspozycyjność: w weekendy podczas organizowanych imprez tematycznych przez Referat ds. Zdrowia (Krakowskie Dni Zdrowia, Światowy Dzień Serca i inne).

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 18 marca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 25 marca 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Lea przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

  O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

  o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   

   


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru