PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ANALIZ W WYDZIALE STRATEGII PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI (1 ETAT).
(NR REF. 3-SI-2019)

 

1. Oferujemy:
  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
  3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
  4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
  5. Dostęp do najnowszych technologii.
  6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
  7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
  8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
  9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

2. wymagania niezbędne (formalne): 

 

a) Udział w naborze mogą wziąć osoby będące obywatelem polskim a także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

b) Wykształcenie wyższe. 

c) Minimum roczne doświadczenie zawodowe. 

d) Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość zagadnień związanych z:

 - Ustawą o samorządzie gminnym,

 - Ustawą o samorządzie powiatowym,

 - Ustawą o finansach publicznych.

b) Znajomość zagadnień związanych z planowaniem i zarządzaniem strategicznym, budżetem zadaniowym i kontrolą zarządczą.

c) Orientacja w zakresie „Strategii rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030”

d) Orientacja w zakresie zagadnień związanych z rozwojem miasta i regionu (informacje na ten temat znajdują się m.in. na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz na Miejskiej Platformie Internetowej: http://www.bip.krakow.pl, w dziale „Rozwój Miasta”).

e) Dobra znajomość programu Excel.

f) Umiejętność analitycznego myślenia, w tym analizy danych.

g) Umiejętności klarownego formułowania myśli na piśmie.

h) Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

i) Umiejętność prezentacji danych na mapach w systemach informacji geograficznej (GIS).

j) Doświadczenie zawodowe w przedsięwzięciach/ projektach/ programach z zakresu planowania strategicznego, planowania przestrzennego, urbanistyki.

k) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające możliwości wykonywania czynności na danym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

4. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Wsparcie koordynacji planowania i zarządzania strategicznego, w tym koordynacji procesu Strategiczny rozwój miasta i monitorowanie realizacji celów strategicznych, w tym:

- Koordynacja wdrażania, monitorowania i ewaluacji „Strategii Rozwoju Miasta Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.” (SRK 2030), opracowanie raportów z realizacji Strategii.

- Nadzór nad katalogiem programów strategicznych w Systemie STRADOM. Współpraca z Koordynatorami programów przy przygotowywaniu programów strategicznych, opiniowanie projektów programów strategicznych, zapewnienie ich zgodności z metodyką obowiązującą w GMK.

- Koordynacja i monitorowanie zarządzania ryzykami strategicznymi w Systemie STRADOM, współpraca z komórkami organizacyjnymi UMK/MJO w zakresie zarządzania w tym zakresie.

- Nadzór nad opracowaniem projektu Budżetu Miasta i Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Krakowa.

b) Weryfikacja i opiniowanie powiązań zadań inwestycyjnych z celami i programami SRK 2030 oraz Dziedzinami Zarządzania; współpraca w tym zakresie z koordynatorami dziedzin i koordynatorami programów strategicznych.

c) Nadzór nad Katalogiem dziedzin zarządzania dla Gminy Miejskiej Kraków w systemie STRADOM, zapewniając aktualność i metodologiczną poprawność danych - w tym jakość Diagnoz dziedzin zarządzania we współpracy z Koordynatorami dziedzin.

d) Koordynacja i monitorowanie działań związanych z Krakowskim Obszarem Metropolitalnym oraz współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi UMK.

e) Koordynacja działań badawczych i analitycznych na temat Miasta i metropolii, w tym badań opinii społecznej, istotnych z punktu widzenia planowania strategicznego w zakresie realizacji zadań wynikających z koncepcji ośrodka badań o Mieście i metropolii.

f) Współpraca przy prowadzeniu Banku Informacji o Mieście, w tym przy opracowywaniu Raportów o Stanie Gminy i Raportów o Stanie Miasta oraz realizacja działań służących opracowaniu i wdrażaniu koncepcji ośrodka badań o mieście i metropolii ujętego w Strategii Rozwoju Miasta Krakowa wraz z monitorowaniem i ewaluacja podjętych działań.

g) Współpraca przy prowadzeniu działań z zakresu komunikacji SRK i systemu zarządzania strategicznego. W tym opracowywanie przekazów, tekstów, materiałów komunikacyjnych i promocyjnych.

h) Zarządzanie treścią internetową w serwisach prowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa w zakresie kompetencji Oddziału Planowania Strategicznego i Analiz.

i) Współpraca z instytucjami i innymi podmiotami realizującymi cele i zadania zapisane w Strategii Rozwoju Krakowa.

j) Udział w pracach zespołów roboczych i zadaniowych.

k) Sporządzanie, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, umów i zleceń oraz udział w pracach komisji przetargowych.

l) Gromadzenie i analiza przepisów prawa oraz informacji związanych z zakresem działania Stanowiska.

m) Czynności dotyczące przygotowywania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz przygotowywanie informacji publicznej z zakresu prowadzonych spraw.

n) Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski Komisji Rady Miasta Krakowa z zakresu prowadzonych spraw.

o) Redagowanie pism i materiałów dotyczących spraw załatwianych na stanowisku.

p) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego Zastępcę i Kierownika Oddziału.

 

5. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Podinspektor lub Inspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji – Urząd Miasta Krakowa.

e) Siedziba Wydziału: Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3000 złotych do 3500 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

6. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

brak

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 11 marca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 15 marca 2019 roku o godz. 12.00 w Sali Dietla UMK, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru