PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W WYDZIALE STRATEGII PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI (1 ETAT).
(NR REF. 2-SI-2019)

 

1. Oferujemy:
  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
  3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
  4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
  5. Dostęp do najnowszych technologii.
  6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
  7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
  8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
  9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

2. wymagania niezbędne (formalne):

 

a) Udział w naborze mogą wziąć osoby będące obywatelem polskim a także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

b) Wykształcenie wyższe.

 

c) Minimum roczne doświadczenie zawodowe.

 

d) Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość ustawy o finansach publicznych.

b) Znajomość ustawy prawo budowlane (Rozdział 1 – 6).

c) Znajomość zagadnień związanych z planowaniem i zarządzaniem strategicznym i budżetem zadaniowym.

d) Znajomość zasad i standardów kontroli zarządczej.

e) Doświadczenie w zakresie analizy danych oraz sporządzania raportów i prezentowania informacji zarządczych.

f) Praktyczna znajomość programów komputerowych: Excel.

g) Umiejętność analitycznego myślenia, w tym analizy danych.

h) Umiejętności klarownego formułowania myśli na piśmie.

i) Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

j) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

4. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

Prowadzenie spraw związanych z zakresem działania Stanowisk ds. Zintegrowanego

Systemu Zarządzania (SI-04):

a) Prowadzenie rejestru zadań strategicznych, programowych oraz zadań inwestycyjnych Dzielnic w Systemie PLZ oraz STRADOM oraz zapewnienie ich spójności z Wieloletnią Prognozą Finansową, Strategią Rozwoju Krakowa oraz Dziedzinami zarządzania.

b) Prowadzenie nadzoru nad rejestrami programów i projektów strategicznych Gminy Miejskiej Kraków w Systemie STRADOM.

c) Prowadzenie rejestru przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miejskiej Kraków w STRADOM i zapewnienie jej spójności z systemem BeSTia.

d) Weryfikacja spójności wniosków o zmianę w WPF w zakresie wniosków bieżących i inwestycyjnych w tym koordynacja przygotowania projektów zmian w WPF z wykorzystaniem Systemu STRADOM. Zapewnienie aktualności i dostępności zestawień i załączników do Uchwały w Systemie STRADOM.

e) Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu zmian w budżecie w zakresie zdań inwestycyjnych, z wykorzystaniem Systemu STRADOM.

f) Koordynacja rozwoju Systemu STRADOM oraz jego integracji z systemami finansowo – księgowymi miejskich jednostek organizacyjnych.

g) Administrowanie słownikami w STRADOM wykorzystywanymi w planowaniu i monitorowaniu zadań inwestycyjnych (w tym słownikami: źródeł finansowania, współfinansowania ze źródeł zewnętrznych, faz procesu inwestycyjnego, lokalizacji inwestycji, kategorii produktów, wskaźników zadaniowych, etc.).

h) Współpraca z koordynatorami dziedzin i programów strategicznych w zakresie zapewnienia w STRADOM jakości danych dotyczących zarządzania strategicznego oraz realizacji Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”, w tym w szczególności danych finansowych i niefinansowych (kamienie milowe, mierniki i wskaźniki zadaniowe).

i) Koordynacja prezentacji danych dotyczących realizacji inwestycji na mapach portalach miejskich, w szczególności w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Krakowa.

j) Generowanie dla I i II Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa aktualnych raportów ze STRADOM uwzględniających:

- wskaźniki dziedzinowe dotyczące obszarów merytorycznych w pionie I i II Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa, istotne dla projektowania kierunków polityki Miasta w tych obszarach,

- stopień realizacji zadań z punktu widzenia postępu rzeczowego i finansowego, w tym aktualnego planu wydatków, wykonania, zaangażowania, zobowiązań, kamieni milowych, produktów pośrednich i końcowych oraz wskaźników obrazujących przyrost infrastruktury dla zadań strategicznych i programowych,

- wnioskowane zmiany w planach rocznych i ich ewentualny wpływ na planowane efekty zadań w danym roku,

- wnioskowane zmiany w planach wieloletnich, aktualne zaangażowanie lat przyszłych oraz ewentualny wpływ zmian na WPF i Wieloletni Plan Inwestycyjny.

k) Opracowywanie i aktualizacja zarządzeń, instrukcji dotyczących pracy Wydziału.

 

5. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji – Urząd Miasta Krakowa.

e) Siedziba Wydziału: Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3000 złotych do 3500 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

6. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

brak

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 11 marca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 15 marca 2019 roku o godz. 9.30 w Sali Dietla UMK, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru