PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. NADZORU NAD SPZOZ W BIURZE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO UMK
(NR REF. 2-NW-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe: zdrowie publiczne, zarządzanie w ochronie zdrowia, prawo, administracja.

c) Co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub podmiocie leczniczym.

d) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

b) Znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

c) Znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

d) Znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego.

e) Znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa.

f) Znajomość zagadnień dotyczących organizacji systemu ochrony zdrowia.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad działalnością podmiotów leczniczych tj. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym tj. Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie oraz Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie (SPZOZ), w szczególności poprzez:

 nadzór nad inwestycjami przeprowadzanymi w SPZOZ, współfinansowanymi z budżetu Miasta Krakowa, z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;

 sporządzanie projektów umów/aneksów;

 rozliczanie finansowe zawartych umów na dofinansowanie realizacji inwestycji;

 przygotowywanie okresowych harmonogramów i sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych;

 przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie i WPF dotyczących zadań i zakupów inwestycyjnych;

 kontrola realizacji, pod względem merytorycznym i finansowym, zawartych umów na realizację inwestycji;

 dokonywanie okresowej oceny realizacji planów rzeczowo - finansowych SPZOZ.

b) Nadzór i koordynacja zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu inwestycji SPZOZ.

c) Opracowywanie wniosków i planów budżetowych dotyczących zadań inwestycyjnych SPZOZ.

d) Przeprowadzanie okresowych kontroli i postępowań wyjaśniających związanych z nadzorem nad SPZOZ.

e) Współpraca z instytucjami systemu ochrony zdrowia w zakresie spraw wynikających z nadzoru nad SPZOZ.

f) Nadzór i koordynacja zadań priorytetowych i powierzonych Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu zadań inwestycyjnych.

g) Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa oraz SPZOZ w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania funduszy strukturalnych i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

h) Prowadzenie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach powierzonych zadań, w tym prawidłowy obieg, ewidencjonowanie i archiwizowanie dokumentacji.

i) Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych Prezydenta Miasta Krakowa, opinii, stanowisk oraz projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w zakresie realizowanych zadań.

j) Działania mające na celu zapewnienie wszystkim zainteresowanym kompleksowej i rzetelnej informacji dotyczącej realizowanych zadań.

k) Wykonywanie innych zadań określonych właściwymi przepisami oraz zadań zleconych przez osoby przełożone.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Biuro Nadzoru Właścicielskiego – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.600,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 24 lutego 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 4 marca 2019 roku o godz. 8.00 w Sali 303 przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru