PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ETAT
(NR REF. 2-BP-2019)

 

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe o specjalności: architektura, geodezja, kartografia, gospodarka przestrzenna.

c) Pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Znajomość w zakresie sporządzania części graficznej dokumentacji planistycznej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

b) Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z przepisami wykonawczymi.

c) Znajomość ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi.

d) Ogólna znajomość dyrektywy INSPIRE, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

e) Praktyczna znajomość oprogramowania MicroStation V8i, Descartes.

f) Praktyczna znajomość oprogramowania GIS: Geomedia Profesional, ESRI ArcGIS.

g) Znajomość problematyki planowania przestrzennego w gminie m. Kraków.

h) Ogólna wiedza na temat zakresu problematyki pracy Wydziału Planowania Przestrzennego.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Obsługa systemu informacji przestrzennej – przygotowanie, aktualizacja i udostępnianie danych z zakresu planowania przestrzennego.

b) Projektowanie i wykonywanie baz danych oraz projektów GIS, sporządzanie cyfrowych opracowań w zakresie analiz i monitoringu realizacji polityki przestrzennej oraz wizualizacja komputerowa sporządzonych opracowań.

c) Wykonywanie wszelkich opracowań graficznych do prac planistycznych, obsługa graficzna planów miejscowych, Studium oraz innych opracowań Wydziału.

d) Przygotowywanie materiałów przetargowych, udział w komisjach przetargowych i udział w odbiorze dokumentów wykonanych przez wykonawców zewnętrznych.

e) Prowadzenie rejestru - monitoringu prac planistycznych oraz obowiązujących i sporządzanych planów miejscowych.

f) Realizowanie czynności związanych z opracowaniem, publikowaniem i aktualizacją informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

g) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika Pracowni.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Referent / Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Planowania Przestrzennego – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Józefa Sarego 4.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000 zł do 3.800 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Dyspozycyjność.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 28 lutego 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 6 marca 2019 roku o godz. 8.00 w Sali 303, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru