PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCEN ŚRODOWISKOWYCH W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
(NR REF. 2-WS-2019)

 

Oferujemy:
  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
  3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
  4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
  5. Dostęp do najnowszych technologii.
  6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
  7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
  8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
  9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:


1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe - inżynieria środowiska.

c) Co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

d) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

b) Znajomość przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

c) Znajomość przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

d) Umiejętność prowadzenia postępowania administracyjnego związanego

z wydawaniem decyzji administracyjnych, w tym umiejętność praktycznej analizy dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

e) Umiejętność przygotowania projektu decyzji administracyjnej lub postanowienia zgodnie z zasadami Kodeksu postępowania administracyjnego (w tym napisania jej w programie WORD).

f) Doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

g) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności:

• przygotowywanie wystąpień do właściwych organów w przedmiocie opinii, przygotowywanie projektów postanowień ustalających zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanych przedsięwzięć oraz projektów postanowień

w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,

• przygotowywanie wystąpień w przedmiocie uzgodnień i opinii poprzedzających wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

• przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

• współdziałanie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krakowie, Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz innymi instytucjami w zakresie wynikającym

z wykonywanych czynności służbowych.

b) Udzielanie odpowiedzi na zapytania w sprawie konieczności uzyskiwania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach.

c) Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu dokumentów zawierających dane

o środowisku i jego ochronie w tym publikowanie kart informacyjnych.

d) Udostępnianie na wniosek informacji o środowisku i jego ochronie w tym przygotowywanie pisemnych odpowiedzi oraz udostępnianie informacji ustnie.

e) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa dotyczących ustanawiania obszarów ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

f) Przygotowywanie informacji do raportów o stanie miasta i raportów o stanie środowiska

w zakresie prowadzonych spraw.

g) Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych.

h) Przygotowywanie innych materiałów i prowadzenie korespondencji.

i) Udział w spotkaniach z radnymi i mieszkańcami, w sprawach związanych z zakresem czynności.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Kształtowania Środowiska – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, os. Zgody 2.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.600,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie: przeprowadzanie wizji lokalnych w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań.

b) Dyspozycyjność

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 4 marca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 11 marca 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Lea przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

 

 

Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru